pic-kruert.gif

 

ขอเชิญ ERT มวลสมาชิก FARA และเด็กดับไฟ ทุกท่าน วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2556 8:30 น.

ไหว้ครู ครอบครูกู้ภัย และ ชุมนุมทีมฉุกเฉินแห่งชาติ 2557

1วyนอาทิตย์ที่ 19 มกราคม  2557

 

ทำได้เมื่อภัยมา  รู้ปัญหาเพื่อแก้ไข  เป็นขวัญกำลังใจ  เพื่อให้รักสามัคคี ... ไม่ต้องเป็นเทวดา ขอแค่เป็นคนน่ารัก

 

 

 

 

( อดีตที่ผ่านมา)

 

ขอเชิญ ERT มวลสมาชิก FARA และเด็กดับไฟ ทุกท่าน วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2556 8:30 น.

ก่อนวันพิธีไหว้ครู

17 มค. 56 ทำพิธียกศาลองค์อินทรราชา

19 มค. 56สวดมนต์เย็นโดยพระภิกษุ 9 รูป

20 มค. 56 พิธีไหว้ครูกู้ภัย-ครอบครูกู้ภัย และชุมนุมทีมฉุกเฉินแห่งชาติ ERT

8:00ลงทะเบียน – รับดอกไม้บูชาครู

9:09: เริ่มพิธีไหว้ครู : ตัวแทน ERT นายสมคิด สุทธิคำภา รพ.ศรีสะเกษ กล่าวนำ

: ตัวแทนครู - พ.ต.อ.โชคชิ้มพงษ์ ประธานฯ กล่าวให้โอวาท

: ครูคณาทัต จันทร์ศิริ ร่ายโองการฯ

: น.ส.มลทิพย์ ฉวบพรมอินทร์ รพ.สุราษฎร์ธานี กล่าวบูชาครู

: บายศรีสู่ขวัญ ครูผูกข้อมือ ERT 10:39

: พิธีครอบครู โดย องค์ฤาษีปู่เจ้าเขาเขียว

12:00: ร่วมรับประทานอาหาร สังสรรค์ตามอัธยาศัย – พร้อมกิจกรรมบันเทิง

15:00 : มอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตในโครงการเสริมความปลอดภัยให้ภิกษุ สามเณรอาพาธในตึกสงฆ์ของ โรงพยาบาล และสายยงยศแสดงความเป็น ERTครู

: มอบประกาศเกียรติคุณ ERT ดีเด่น นายสมคิด สุทธิคำภา รพ.ศรีสะเกษ

: มอบรางวัลการประกวดผลงานของ ERT ดีเด่น ปี 2554 บมจ.โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป ได้รับรอกหนีไฟ มูลค่า 22,000.-บาท

16:00 ปิดพิธี เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

 

 

 

 

     

pic-kruert.gif

 

 

 

 

 

 

 14 มกราคม 2555

 

ตั้งแต่เช้า         ERT จากจังหวัดไกลๆ เดินทางเข้าสู่ที่พัก เพื่อช่วยงานฯ

16:00                พิธีสวดมนต์เย็น

 

 15 มกราคม 2555

 

8:00                : ปี่พาทย์โหมโรงอัญเชิญเทวดาและสิ่งศักสิทธิ์

8:30                :  ลงทะเบียน   รับดอกไม้บูชาครู

                       :  ครูทั่วประเทศ ลงทะเบียน รับมอบป้ายชื่อ

8:45                ประธานพิธี อาจารย์ทินวัฒน์  มฤคพิทักษ์  ถึงบริเวณงาน

9:00                :  เริ่มพิธีไหว้ครู

                       :  ตัวแทน ERT  ทพ.วิวัฒน์  ฉัตรวงศ์วาน    กล่าวนำศิษยานุศิษย์

                       :  ตัวแทนครู  อ.ทินวัฒน์  มฤคพิทักษ์        กล่าวให้โอวาท

                       :  บายศรีสู่ขวัญ  ครูผูกข้อมือ ERT

10:30              :  พิธีครอบครู

12:00              :  รับประทานอาหาร

13:00              :  ประชุมจัดตั้งสภาอาสาช่วยชีวิตแห่งชาติ (ทีมฉุกเฉินแห่งชาติ ERT Thailand)

   -           เลือกกรรมการบริหารสภาฯ

   -          วาระ “ปัญหาคนไข้ล้นโรงพยาบาล วิกฤตการณ์ความเสี่ยง”

   -          อื่นๆ

14:00               :  มอบ   Certificate Asia SHE. 2  และประกาศผล ERT ดีเด่นประจำปี 2554

                        :  พักผ่อนตามอัธยาศัย  กิจกรรมสนุกสนาน   (นวดแผนไทย , Spa เพื่อสุขภาพ,

                           สอยดาว , ปาเป้า ฯลฯ)

16:00               ปิดงาน รับของที่ระลึก ก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

logo-ert-thai-s.jpg

 

The ceremony is held in January on 15th 2012. On this day ERT Emergency Response Team and students  bring flowers

to their teachers as a symbol of their respect and readiness to learn, and thank the teachers for having taught well in the past and encouraging

their good luck in the future.

 

 

 

 

คำกล่าวรายงานต่อประธานพิธีไหว้ครูกู้ภัย

ครูทินวัฒน์  มฤคพิทักษ์   อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เนื่องในงานไหว้ครูและครอบครูกู้ภัย 9:09 น. ของวันที่  15 มกราคม 2555

ณ ศูนย์ฝึกครูกู้ภัย FARA คลองเก้า  รังสิต-นครนายก  จ.ปทุมธานี

โดย ทันตแพทย์วิวัฒน์  ฉัตรวงศ์วาน  ผู้บัญชาการแผนฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 

กราบเรียนครูทินวัฒน์  มฤคพิทักษ์  ประธานในพิธี,   ครูคณาทัต  จันทร์ศิริ ครูใหญ่, ครู ร.ต.อ.ไพฑูรย์  พุ่มเจริญ  นายกสมาคมฯFARA,

ครู ERT จากทุกหน่วยงาน และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

 

กระผมทันตแพทย์วิวัฒน์  ฉัตรวงศ์วาน ในฐานะตัวแทนทีมฉุกเฉินแห่งชาติ ERT  Emergency Response Team of Thailand  

ขอแสดงความคารวะทุกท่าน ณ โอกาสนี้

 

การไหว้ครู เป็นวัฒนธรรมไทยแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมอันดีงาม ในส่วนที่เกี่ยวกับกิริยา มารยาท สัมมาคารวะ

และมีส่วนโน้มน้าวจิตใจมนุษย์ให้รักษาคุณความดี

ความสามัคคี และรักษาวิทยาการสืบเนื่องต่อไป  ทั้งยังจูงใจงกระด้าง  กตัญญูรู้คุณ ทั้งองค์ความรู้และครูผู้สอน

 

ประเพณีการไหว้ครูมีมาแต่โบราณ  และได้รับการอบรมต่อๆกันมาให้เป็นผู้มีกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  การที่จะทำกิจการใดๆ ก็ต้องได้รับคำแนะนำจากครู

แม้แต่การเลียนแบบ หรือลักจำเขามา ก็ต้องเคารพผู้ให้กำเนิดหรือประดิษฐ์สิ่งนั้น

ในการศึกษาศิลปะวิทยาการต่างๆ ต้องมีการไหว้ครูก่อนทั้งสิ้น  การไหว้ครูจึงถือว่ามีความสำคัญมาก

 

พิธีไหว้ครู และครอบครูกู้ภัยในวันนี้ ดำเนินการโดยสมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA ร่วมกับ ERTจากองค์กรต่างๆทั่วประเทศมากกว่า 50 องค์กร

ซึ่งได้ส่งตัวแทนทั้งครูและศิษย์ ประมาณ 300 คนเข้าร่วมพิธี  โดยมีวัตถุประสงค์ตามความมุ่งหมายดังที่ได้กล่าวในเบื้องต้นแล้ว และ

เป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการผลิตบุคลากรระดับครูสอนการกู้ภัยให้เพียงพอ  และมีมาตรฐานการช่วยชีวิตระดับสากล อันจะนำพาให้สาธารณชนพ้น

หรือบรรเทาความเดือดร้อน ทุกข์ลำเค็ญ จากสารพัดภัยพิบัติ อันพึงเกิดได้ในอนาคต

 

เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และสิริมงคล แด่มวลศิษยานุศิษย์วงการกู้ภัยในแผ่นดิน  กระผมขอโอกาสท่านประธานในพิธีครูทินวัฒน์  มฤคพิทักษ์

กล่าวให้ข้อคิด ก่อนเริ่มพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในกาลบัดนี้

 

ต่อด้วยคำกล่าวของครูทินวัฒน์  มฤคพิทักษ์

 


ต่อด้วย ครูคณาทัต  จันทร์ศิริ ร่ายโองการ - ทุกคนตั้งจิตสงบ เคารพครู

 


ต่อด้วยมวลศิษยานุศิษย์ นำช่อดอกไม้ธูปเทียน เข้าวางในพานครู แล้วนำด้ายไหมไปให้ครูผูกข้อมือ ซึ่งจะมีตัวแทนครูนั่งในมณฑลพิธีกว่40 ท่าน

(กระจายตัวกันเข้าคารวะครู)

 

 

ร่ายโองการอัญเชิญเทพ สู่พิธีไหว้ครู

โดย ครูคณาทัต  จันทร์ศิริ

 

โอม นะโม ตัสสะ..................สามจบ

 

ณ บัดนี้ จะขออัญเชิญท้าวไทยเทเวศร์ทั่วทิศา

 

จะขออัญเชิญ พระวิษณุกรรมก่อน   ขอยอกรประนมก้มเกศา  เพราะว่าท่านเป็นผู้รู้เรื่องงานการโยธา  ขอเชิญให้ท่านเสด็จลงมาช่วยสร้างโรงพิธี 

ยาวรีสามสิบหกห้อง เป็นที่รับรองปวงเทพเทวามาประชุม

 

สาธุ สาธุ จะขออัญเชิญผู้เจริญด้วยบารมี สถิตยังที่สถานพิมานสวรรค์ ตั้งแต่ชั้นดาวดึงส์ถึงฟ้าสิบหกบรรพ์สิบห้าชั้นดินนั้น พลันลงมา

 

ขออัญเชิญทวยเทพทั้งหลายให้ประจักษ์       ตามหลักการอันสยมบรมพรหมาญาณ  พระอิศวร พระนารายณ์ ท้าวสักกะเทวราช พระพรหมาธิราชเจ้า

ท่านท้าวมาตุลี ท้าววลีวราชสหัสนัยไตรตรึง อัญเชิญถึงท่านท้าวมหาพรหม  ท้าวกบิลพรหม  และทุกๆองค์พรหม  ที่เหมาะสมกับงานการพิธี 

นอกจากนี้ยังมีเหล่าอัมรินทร์อินทรา  สมเด็จพระแม่อุมาเทวี  พระนางลักษมี  พระนางสุรัสวดี  และยังมีเทพอรชุน

ผู้ประกอบด้วยบุญฤทธิ์  พระอาทิตย์ พระจันทร์  อัญเชิญท่านทุกพระองค์

 

ลำดับต่อไปพระฤาษีชีไพร  บำเพ็ญพรตอยู่ทั่วไปไม่กำหนด  ตั้งแต่พระฤาษีตาไฟ ฤาษีบรมโกฏิ ฤาษีนารอด  ฤาษีนารายณ์ ฤาษีประลัยโกฏิ  ฤาษีโพธิสัตว์ 

ฤาษีโคดม  ฤาษีโคบุตร  ฤาษีเกศโกมุด  ฤาษีหน้าวัว ฤาษีพรหมเมศร์  ฤาษีพรหมมัง  ฤาษีสัตบุษ  ฤาษีสัตบง  ฤาษีพิลาภ  ฤาษีพิรอด 

ขออัญเชิญทั้งร้อยแปดพระองค์ที่ทรงศีล  เสด็จมาประสาทพรจงถาวรวัฒนา  ขออัญเชิญท้าวชมพูทวีป  เจ้ากรุงพาลี  พระภูมิเจ้าที่ชัยมงคล 

ทั้งแม่พระธรณีแม่พระคงคา แม่พระเพลิง แม่พระพายที่เคารพ  แม่พระโพสพ และพระพิรุณ  อันมีพระเดชพระคุณที่ยิ่งใหญ่  เจ้ากรรมนายเวร  เจ้าเกณท์ชะตา 

พระยายมราช  ยมบาล ทั้งเทวทูตนายทวาร  ขอจงเสด็จมาป้องกันอันตราย  ปัดโรค  ปัดภัย ปัดเสนียดจัญไร  บันดาลโชคให้มีชัย ในบัดดล

 

ขออัญเชิญครุฑาวาสุกรี กินรี กินรา กินนร  เพชรพระยาธร ณ หิมพาน พิมานแมน  แดนสวรรค์วิมาณฉิมพลี

ทั้งขอเชิญ  พระราหู พิเภก ทศกรรณ์  กุมภกัณฑ์  อินทรชิต  รามสูร  ท่านท้าวคีรีเนตร ท้าวเวสสุวรรณ      ท้าวสหัสกรรณ  ท้าวหิรัญฮู  วิรุฬหก  วิรูปักษ์ 

นนทยักษ์  อนันตยักษ์  พระพิลาภผู้มีพระคุณ  ขอให้มาช่วยเจือจุนหนุนนำ  ใครกระทำย่ำยีไม่แผ้วพาน

 

อีกทั้งท้าวกรุงบาดาล  ท้าวพุฌงคราชา นาคราช  คนธรรพ์  นาฏกุเวนผู้เป็นใหญ่  วิชาธร  วิทยาธร   จงขึ้นมาช่วยอวยพรให้โชคชัย

 

ในลำดับต่อจากนี้ไป ขออัญเชิญพระมหากษัตริย์ในแผ่นดินไทย และบรรพบุรุษผู้มีพระคุณต่อประเทศ คุณครูผู้รู้ไสยเวททั่วทุกเขต ทั่วทุกแดน

คุณครูผู้ประทานวิชา ตั้งแต่ประถม ประชาบาลสารพัด ทั้งครูสอนครูหัด ครูแนะ ครูนำ หรือครูพักลักจำ

ตามบรรดา ทุกวิชาการดับไฟ การกู้ภัย กู้ชีพ  วิชาบรรเทาสาธารณภัย สอนให้ทุกคนปลอดภัยไม่เลือกหน้า ทั้งที่ครูผู้อยู่ต่อหน้า และผู้มิได้มาในวันนี้

ข้าพเจ้าซาบซึ้งถึงพระคุณของท่าน จึงขออัญเชิญมาด้วยโดยพร้อมเพรียงกัน ณ กาลบัดนี้...เทอญ

 

มโหรี ปี่พาทย์

 

ตัวแทนทีมฉุกเฉินแห่งชาติ ยกดอกไม้ธูปเทียน ก่อนกล่าวบูชา โดยพร้อมเพรียงกันทุกคน

 

 (นำ) ปาเจราจริยาโหนติ  คุณุตตรานุสาสกา

                  
ข้าขอประณตน้อมสักการ(รับพร้อมกัน)              บูรพคณาจารย์ผู้กอรปประโยชน์ศึกษา
                  ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา                                  อบรมจริยา
          แก่ข้าในกาลปัจจุบัน


                  ข้าขอเคารพอภิวันท์                                    ระลึกคุณอนันต์
          ด้วยใจนิยมบูชา


                  ขอเดชกตเวทิตา                                          อีกวิริยะพา
          ปัญญาให้เกิดแตกฉาน


                  ศึกษาสำเร็จทุกประการ                                อายุยืนนาน
          อยู่ในศีลธรรมอันดี


                  ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี                                ประโยชน์ทวี
          แก่ชาติและประเทศไทยเทอญ ฯ


               (นำ) ปัญญาวุฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหั

 

เมื่อกล่าวคำไหว้ครูเสร็จโดยพร้อมเพรียงกันแล้ว  นำดอกไม้ธูปเทียน ไปวางที่พานครู แล้วหยิบด้ายไหมที่บายศรีสู่ขวัญ จำนวนพอประมาณ ไปให้คณะครูที่นำโดยครูทินวัฒน์  มฤคพิทักษ์ ในมลฑลพิธีผูกข้อมือ...เป็นการเสร็จพิธีไหว้ครู

 

....ต่อด้วยพิธีครอบครู เฉพาะผู้ที่ตั้งใจจะเป็นครูที่ถ่ายทอดวิชาการกู้ภัยต่อไป 

โดยนำพานครูเข้าในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ โดยมีองค์ปู่เจ้าเขาเขียวเป็นองค์ประธาน

 

 

ภาระหน้าที่ในพิธีไหว้ครู และครอบครูกู้ภัย 2554  วันที่  15  มกราคม  2555

ลำดับ

หน่วยงาน

ภาระกิจ

1

รพ. มหาราชนครราชสีมา

จัดทำสูจิบัตร  และของที่ระลึก

2

สถาบันธัญญารักษ์

ดูแลสถานที่รอบบริเวณ

3

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา    กทม.

จัดโต๊ะ  เก้าอี้  เต้นท์  ร่ม  น้ำดื่ม

4

รพ.หัวหิน

การสื่อสาร และเครื่องเสียง

5

รพ. เจ้าพระยายมราช   จ.สุพรรณบุรี

อาหาร

6

รพ. สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

อาหาร

7

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ลงทะเบียน  , ป้ายชื่อ

8

รพ. จุฬาภรณ์

แผนกต้อนรับ

9

เทศบาลธัญบุรี

สุขา และจราจร

10

สมาคมฯ FARA

พิธีกรรมทั้งหมด

11

Modernform Group

ส่วนแสดงนิทรรศการ และเวที

12

รพ.เมตตาประชารักษ์

ปฏิคม

13

รพ.พระพุทธโสธร(เมืองฉะเชิงเทรา)

อาหาร

14

รพ.นครปฐม

กิจกรรมรื่นเริง

15

รพ.สุราษฎร์ธานี

อาหาร เครื่องดื่ม

16

รพ.พหลพลพยุหเสนา

กิจกรรมรื่นเริง

 

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

 

 ฟร..540728-1                            

สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA

65/88 .แม่ทองก้อน 1 .สรงประภา  ทุ่งสีกัน

เขตดอนเมือง  กทม.10210 โทร. 081-6393529

 แฟกซ์ 02-9559255   

Web Site:www.firefara.org

วันที่  28  กรกฎาคม 2554

เรื่อง     กรุณาส่งตัวแทน ERT ครู  ร่วมพิธีไหว้ครู

เรียน    ท่านผู้อำนวยการ

 

สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA FIRE AND RESCUE ASSOCIATION องค์กรเอกชนไม่หวังผลตอบแทน

Non Profit Organization  ดำเนินกิจกรรมด้านการผลิตครูกู้ภัย ให้กับสาธารณชน  ด้วยมาตรฐานสากล Asia SHE  

ภายใต้ปรัชญา คุณธรรมนำปลอดภัย   มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า

 

วันที่ 15 มกราคม 2555  ตรงกับวันอาทิตย์  สมาคมฯ FARA จะได้จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูกู้ภัย  ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทย 

เพื่อเป็นการแสดงความเคารพครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา  โดยเฉพาะวิชาการช่วยชีวิตมนุษย์  ซึ่งเป็นสำนึกอันดีงามที่ควรกระทำเป็นตัวอย่างในสังคม

 

ด้วยเหตุที่องค์กรของท่านได้ยื่นแสดงเจตน์จำนงค์เข้าสู่มาตรฐาน Asia SHE ซึ่งจะต้องบูรณาการมาตรฐานองค์รวมให้สอดคล้องต้องกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ERT ครู

สมาคมฯ จึงขอเชิญท่านส่งตัวแทน ERT ครู เข้าร่วมใน องค์คณะครู ที่จะรับการคารวะในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์  1 ท่าน และคณะ ERT ที่จะเป็นตัวแทนขององค์กรท่าน

แสดงความคารวะครู  โดยไม่จำกัดจำนวน  เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.       แจ้งชื่อ-นามสกุล ประวัติในการเป็นครูพอสังเขป พร้อมรูปถ่ายไปยังสมาคมฯ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2554  เพื่อจัดเตรียมเอกสาร ป้ายชื่อ และที่นั่งรับการคารวะ

           ในมลฑลพิธี และของที่ระลึก (แต่งกายเครื่องแบบวิทยากร FARA)

2.       แจ้งจำนวน  โดยประมาณลูกศิษย์ (ERT) ที่จะเข้าร่วมพิธี เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมบัตรเชิญ  อาหาร ของที่ระลึกและที่นั่ง

          (แต่งกายเครื่องแบบวิทยากร FARA หรือเสื้อโปโล ERT)

3.       นำเสนอกิจกรรม ERT ขององค์กรท่าน ในแผ่นโปสเตอร์ขนาด 80 x 120 ซม. เพื่อแสดงความก้าวหน้าอย่างสร้างสรรค์ แข่งขันกับองค์กรอื่น

          (มีรางวัล รอกหนีไฟ มอบให้)

4.       นำอาหารมาถวายพระและร่วมรับประทาน ตามความเหมาะสม (ประเพณี ข้าวหม้อแกงหม้อ)

5.       ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  นอกจากบูชาครูและพานดอกไม้ธูปเทียน คนละ 199.-บาท พานครอบครู 399 บาท

 

จึงเรียนมายังท่านฯ ด้วยความเคารพ  เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญดังกล่าวอันจะเป็นมงคลยิ่งต่อองค์กรและเจ้าหน้าที่สืบต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

 

คณาทัต  จันทร์ศิริ

นายกก่อตั้งสมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA และ

ประธานพิธีไหว้ครูและครอบครูกู้ภัย 2555

 

ชุมนุมทีมฉุกเฉินแห่งชาติ

15 มกราคม 2555

ERT Thailand

ศูนย์ฝึกครูกู้ภัย FARA คลอง 9     หนองเสือ  ปทุมธานี

พิกัด GPS     N14°11.271’ E100°48.350’

พิธีไหว้ครูกู้ภัย(ไม่มีครอบครู)เมื่อครบรอบ 12 ปี FARA

 

การไหว้ครู และครอบครูกู้ภัย  Rescue Teacher Appreciation Day

15 January 2012

  ความหมายของคำว่า "ไหว้ครู"            ( English inside )

ในเรื่องของการไหว้ครูนับเป็นวัฒนธรรมไทยแบบหนึ่ง เป็น ขนบธรรมเนียมอันดีงามในส่วนที่เกี่ยวกับกิริยามารยาท

สัมมา คารวะ และมีส่วนที่จะโน้มน้าวจิตใจมนุษย์ให้รักษาคุณความดี รักษาวิทยาการสืบเนื่องไปด้วยดี ทั้งยังจูงใจ

ให้เป็นผู้มีนิสัยอ่อนโยนไม่แข็งกระด้าง ได้มีผู้ให้ความหมายของคำว่า "การไหว้ครู" อยู่หลายท่านดังนี้

 

 

pic-kruert.gif

 1."การไหว้ครู" คือ การแสดงถึงความเคารพกตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์ และครูบาอาจารย์ ผู้ซึ่ง

ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ เพื่อจะได้เป็นความรู้ติดตัวนำไปประกอบอาชีพ เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรือง

ให้แก่ตนเองในภายภาคหน้า
 
2.
 "การไหว้ครู" คือ การที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่า

ท่านเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณา

ตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะมานะอดทนเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายปลายทาง

ของการศึกษาตามที่ได้ตั้งใจไว้

pic-waikru1.jpg

pic-waikru2.jpg

  3 "การไหว้ครู" คือ การแสดงถึงความสำนึกที่ดีงาม

โดยเฉพาะเรามักจะกระทำแก่สิ่งของหรือบุคคลที่มี

ความสำคัญแทบทั้งสิ้น เช่น นักเรียนประกอบพิธีไหว้ครู

ก็เพราะนักเรียนเห็นว่าครูเป็นบุคคลที่สำคัญในชีวิตของ

เขา คือ เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ และเป็น

ปูชนียบุคคล

ครูอาจารย์จึงเป็นบุคคลที่คู่ควรแก่การไหว้

เป็นอย่างยิ่ง

 

 

ความสำคัญของการไหว้ครู

 ไทยเรามีประเพณีการไหว้ครูมาแต่โบราณ เราไหว้ครูเพราะเราเคารพในความเป็นผู้รู้ และความเป็นผู้มีคุณธรรมของท่าน คุณสมบัติทั้ง 2 ประการของครู

ต้องสอดคล้องสัมพันธ์กับคุณธรรมของศิษย์ การเรียนการสอนจึงจะดำเนินไปได้ด้วยดี ถ้าจะเปรียบการเรียนการสอนเป็นต้นไม้ คุณธรรมของครูนับตั้งแต่ปัญญา

ความเมตตากรุณา และความบริสุทธิ์ใจ ซึ่งเป็นฐานรองรับให้ต้นไม้คงอยู่ได้ ในขณะเดียวกันคุณธรรมของศิษย์ไม่ว่าจะเป็นความเคารพ ความอดทน หรือ

ความมีระเบียบวินัยก็เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงให้ต้นไม้เจริญเติบโต ออกดอกออกผลอย่างงดงาม ในความสำคัญของการไหว้ครูมีผู้กล่าวไว้ดังนี้
         

 "ประเพณีการไหว้ครูมีมาแต่โบราณ คนไทยเป็นคนที่มีกตัญญูอย่างแรงกล้า และได้รับการอบรมต่อๆกันมาให้เป็นผู้มีกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ การที่จะ

กระทำกิจการใดๆ ก็ต้องได้รับคำแนะนำจากครู แม้แต่การเลียนแบบหรือลักจำเขามาก็ต้องเคารพผู้ให้กำเนิด หรือประดิษฐ์สิ่งนั้น ในการศึกษาศิลปวิทยาการ

ต่างๆต้องมีการไหว้ครูก่อนทั้งนั้น การไหว้ครูถือว่ามีความสำคัญมาก ในการเรียนศิลปการดนตรี และนาฏศิลป์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อสู้ป้องกันตัวที่บรรพบุรุษ

ได้ใช้ในการปกป้องประเทศให้สามารถอยู่รอดมาจนทุกวันนี้

สำหรับพิธีไหว้ครูกู้ภัยยังไม่มีจารึกในประวัติศาสตร์ อาจารย์คณาทัต จันทร์ศิริ ได้คิดริเริ่มขึ้นเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ร่วมมือกันสรรสร้างความรัก ความสามัคคี

มีจิตสำนึกอันดีที่จะช่วยผู้อื่นด้วยเมตตาธรรม และส่งเสริมความรู้ด้านการช่วยชีวิตมนุษย์ในมาตรฐานสากล จึงเป็นพิธีการที่ค่อนข้างยิ่งใหญ

และมีพิธีรีตองมากกว่าการไหว้ครูครั้งก่อนๆ"

 

         การไหว้ครูกู้ภัย พิธีใหญ่ที่จะจัดขึ้นในต้นปี 2555 นี้  นับว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

ของพิธีการไหว้ครู และประวัติศาสตร์การบรรเทาสาธารณภัย

การไหว้ครูและพิธีกรรม

pic-waikru7.jpg

 การจัดพิธีไหว้ครูนั้น มักนิยมจัดกันในวันพฤหัสบดี ซึ่งถือว่า

เป็นวันครูอันเกี่ยวข้องกับตำนานเทพเจ้าพระพฤหัสบดี

ในปัจจุบันบางครั้งก็นิยมจัดกันในวันอาทิตย์ได้อีก 1 วัน

แต่ไม่ว่าจะจัดวันพฤหัสบดีหรือวันอาทิตย์ จะต้องไม่ตรงกับ

วันพระเพราะถือว่าครูจะไม่ลงมา และหาซื้อเครื่องสังเวยลำบาก

เดือนที่นิยมกระทำพิธีไหว้ครูตามแบบโบราณนั้น นิยมประกอบ

พิธีในเดือนที่เป็นเลขคู่ ยกเว้นเดือน 9 เดือนเดียวที่อนุโลม

เพราะถือเป็นเคล็ดว่าเป็นเลขที่ดีก้าวหน้า และมักทำกันในวัน

ข้างขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นวันฟู  ข้างแรมอันถือว่าเป็นวันจม

ไม่นิยมประกอบพิธีกัน

 

ลักษณะพิธีต่างๆของการไหว้ครู

ตอนที่ 1 พิธีสวดมนต์เย็น วันที่ 14 มกราคม 2555 หมายถึง พิธีสงฆ์ที่มักนิยม

ทำกันก่อนวันไหว้ครู 1 วัน เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยในวันนี้จะต้องจะเตรียมสถานที่

และสิ่งต่างๆที่จำเป็นให้เรียบร้อยแล้วจึงนิมนต์พระ 9 รูป มาทำพิธีสวดมนต์เย็น

ในโรงพิธีดังกล่าวก่อนเริ่มวันไหว้ครู

pic-waikru8.jpg

 

pic-waikru5.jpg

ตอนที่ 2 พิธีไหว้ครู 15 มกราคม 2555 หมายถึง การสำรวมใจรำลึกถึงพระคุณของบรมครูที่

ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ และพร้อมใจกันเปล่งเสียงวาจาด้วยความเคารพ

ตามครูผู้กระทำพิธีขณะอ่านโองการ

ตอนที่ 3 พิธีครอบครู เป็นพิธีที่นิยมกันมาช้านาน หมายถึง การนำศีรษะครูมาครอบ

(เพื่อรับเป็นศิษย์) และครูจะคอยควบคุมรักษา คอยช่วยเหลือให้ศิษย์มีความจำดี หากมีสิ่งใด

ที่ไม่งามจะเกิดขึ้นกับศิษย์ ครูจะช่วยปัดเป่าให้พ้นจากตัวศิษย์ พิธีครอบครูนั้นนับว่าเป็นการทำ

ให้ผู้เรียนมีกำลังใจว่าครูจะคุ้มครองรักษา ครูจะช่วยเหลือแม้จะข้อผิดพลาดไปบ้าง จะทำให้

ผู้เรียนไม่ตระหนกตกใจจนเกินไป เพราะมีความเชื่อมั่นว่าตัวเองได้ทำพิธีครอบครูแล้ว

ครูคงให้อภัยในความผิดพลาด

 

ดนตรีและเพลงที่ใช้ในการประกอบพิธีไหว้ครู

 

 ดนตรีที่ใช้บรรเลงนิยมใช้วงปี่พาทย์เครื่องห้า ส่วนเพลงที่บรรเลงประกอบในพิธีไหว้ครูนับเป็นสิ่งสำคัญ เพราะต้องบรรเลงเพลงหน้าพาทย์อันเป็นเพลงที่

ในวงการศิลปินให้ความเคารพ ผู้ที่บรรเลงได้จะต้องเป็นบุคคลที่มีฝีมือเป็นอย่างดี เพราะถ้าหากเกิดความผิดพลาดอาจจะมีผลถึงตนเองที่เรียกว่า "ผิดครู"

ซึ่งเพลงดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับพิธีไหว้ครูเป็นอย่างมาก เป็นเพลงที่จะกำหนดอัญเชิญครูปัธยาย (ครูเทพเจ้าต่างๆ) เป็นอย่างมากมาร่วมในพิธี

ซึ่งแต่ละสถานที่อาจมีการกำหนดเรียงตามลำดับไม่เหมือนกัน

  บางตำราได้เรียงลำดับเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ในพิธีไหว้ครู ครอบครูดนตรี และนาฏศิลป์ ตลอดจนความหมายของเพลงหน้าพาทย์ที่เชิญเทพเจ้าหรือ

ครูมาร่วมพิธีต่างกันออกไปอีก ดังนี้

 

เพลงโหมโรง

เชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เสด็จมาในพิธี

เพลงสาธุการกลอง

บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เพลงตระเชิญ

เชิญเชิญพระอิศวร

เพลงตระนารายณ์บรรทมสินธุ์

เชิญพระนารายณ์

เพลงสี่บท

เชิญพระ พรหม

เพลงเหาะ

เชิญเทพที่เหาะเหินเดินอากาศ

เพลงโคมเวียน

เชิญเทพบุตรและนางฟ้ามาเป็นหมวดหมู่

เพลงช้า - เพลงเร็ว

เชิญครูโขน - ละคร ตัวพระ ตัวนาง

เพลงเชิดฉิ่ง

เชิญนางเมขลา

เพลงแผละ

เชิญครูที่อยู่ในอากาศ

เพลงโล้

เชิญครูที่อยู่ในน้ำ

เพลงกราวตะลุง

เชิญครูโนห์รา

เพลงคุกพากย์

เชิญพระคเณศ

เพลงพระปรคนธรรพ

เชิญครูตะโพนหรือครูหน้าทับ

เพลงกลม

เชิญพระปัญจสีขร ครูทางดีด สี ตี เป่า

เพลงเสมอสามลา

เชิญพระวิสสุกรรม ครูทางช่างศิลป์

เพลงกราวนอก

เชิญครูนาฏศิลป์ทางฝ่ายขวามือ

เพลงรุกรัน

เชิญครูพระ ลิง มนุษย์

เพลงเสมอข้ามสมุทร

เชิญครูพระ ลิง มาเป็นหมวดหมู่

เพลงบาทสกุณี

เชิญครูพระราม พระลักษณ์ พระพรต พระสัตรุด

เพลงชำนาญ

เชิญครูนางโขน

เพลงกราวใน

เชิญครูนาฏศิลป์ทางฝ่ายซ้ายมือ

เพลงเสมอมาร

เชิญทศกัณฐ์ และพระยามารทั้งหมด

เพลงตระบองกัน

เชิญครูฝ่ายยักษ์หรืออสูร

เพลงรัวสามลา

เชิญครูฝ่ายอสูรที่มีอิทธิฤทธิ์

เพลงเสมอผี

เชิญครูที่เป็นวิญญาณทั้งหลาย

เพลงดำเนินพราหมณ์

เชิญครูฤาษีชีพราหมณ์

เพลงตระองค์พระพิราพเต็มองค์

เชิญครูพระพิราพ

เพลงตระสันนิบาต

เชิญครูมาร่วมประชุมทุกองค์

 

      นอกจากนี้ยังมีเพลงที่ใช้อัญเชิญองค์เทพต่างๆ ดังนี้

 

เพลงตระพระอิศวร

เชิญพระอิศวร

เพลงตระพระนารายณ์

เชิญพระนารายณ์

เพลงตระลงสรงพระพรหม

เชิญพระพรหม

เพลงตระพระพิฆเณศ

เชิญพระพิฆเณศ

เพลงกลม

เชิญพระอินทร์

เพลงตระพระวิษณุกรรม

เชิญพระวิษณุกรรม

เพลงตระพระปัญจสีขร

เชิญพระปัญจสีขร

เพลงตระพระปรคนธรรพ

เชิญพระปรคนธรรพ

เพลงตระนาง

เชิญพระอุมา

เพลงตระฤาษีกไลโกฎ

เชิญพระฤาษีกไลโกฎ

เพลงตระพระฤาษี

เชิญพระฤาษีทั่วไป

 

pic-waikru9.jpg

 

 

 

 

 

 

เพลงตระพระอิศวร

เชิญพระอิศวร

เพลงตระพระนารายณ์

เชิญพระนารายณ์

เพลงตระลงสรงพระพรหม

เชิญพระพรหม

เพลงตระพระพิฆเณศ

เชิญพระพิฆเณศ

เพลงกลม

เชิญพระอินทร์

เพลงตระพระวิษณุกรรม

เชิญพระวิษณุกรรม

เพลงตระพระปัญจสีขร

เชิญพระปัญจสีขร

เพลงตระพระปรคนธรรพ

เชิญพระปรคนธรรพ

เพลงตระนาง

เชิญพระอุมา

เพลงตระฤาษีกไลโกฎ

เชิญพระฤาษีกไลโกฎ

เพลงตระพระฤาษี

เชิญพระฤาษีทั่วไป

 

   ซึ่งเพลงดังกล่าวจะมีลักษณะประจำองค์ของเทพนั้นๆ แต่ปัจจุบันเพลงที่นำมาบรรเลงเชิญเทพแต่ละองค์ในพิธีไหว้ครูอาจแตกต่างกันไป

ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากผู้บรรเลงได้รับสืบทอดมาจากครูแต่ละคน หรือไม่ก็เพราะมีผู้บรรเลงได้น้อย อาจด้วยครูรุ่นเก่าๆไม่ได้ต่อไว้ให้

จึงทำให้ลักษณะเพลงที่ออกมาเวลาเชิญครูแตกต่างกันออกไปดังกล่าว และในสมัยก่อนเวลาไหว้ครูก็จะไม่เรียกเพลงมาก

ยกเว้นในพิธีหลวงจึงจะเรียกเพลงมาก

  ในการจัดพิธีไหว้ครูโขน - ละคร จะเห็นได้ว่าในพิธีจะมีหัวโขนหรือศีรษะครูที่เป็นเสมือนตัวแทนของครูแต่ละองค์ นำมาตั้งประกอบ

ในพิธีมากมายตามโอกาส และความพร้อมของผู้จัด ในเรื่องของประวัติเทพเจ้าที่เกี่ยวข้อง ลักษณะที่สำคัญ ตลอดทั้งความสำคัญของ

หัวโขนเทพเจ้าที่พอจะนำมาเป็นตัวอย่าง ได้แก่

หัวโขนพระอิศวร

แทนองค์พระอิศวร เป็นเทพเจ้าผู้ทำลายล้าง

หัวโขนพระนารายณ

แทนองค์พระนารายณ์ เป็นเทพเจ้าผู้บริหาร และรักษาโลก

หัวโขนพระพรหม

แทนองค์พระพรหม เป็นเทพเจ้าผู้สร้างโลก

หัวโขนพระอินทร์

แทนองค์พระอินทร์ เทพเจ้าผู้คอยช่วยเหลือคนดี

หัวโขนพระพิฆคเณศ

แทนองค์พระพิฆคเณศ เทพเจ้าแห่งความรู้ สติปัญญา และศิลปศาสตร์

หัวโขนพระวิสสุกรรม

แทนองค์พระวิสสุกรรม เทพเจ้าแห่งการช่าง และการก่อสร้าง

หัวโขนพระปรคนธรรพ

แทนองค์พระปรคนธรรพ เป็นครูทางปี่พาทย์

หัวโขนพระปัญจสีขร

แทนองค์พระปัญจสีขร เป็นครูทางด้านดนตรี

หัวโขนพระพิราพ

แทนองค์พระพิราพ เป็นเทพแห่งการประสบโชค และความตาย ศิลปินโขน - ละครไทย

ให้ความเคารพในฐานะเป็นครูในวิชาดุริยางคศาสตร์ และนาฏศิลป์

หัวโขนพระฤาษีตาไฟ

ครูแห่งการช่วยชีวิต

ฤาษีตาไฟ (Ruesi Ta Fai) เป็นพระฤษีที่มีสามตา โดยมีตาที่สามกลางหน้าผาก ซึ่งตาที่สามนี้ถือว่าเป็นสัญญลักษณ์ของ

ผู้ที่มีบุญและมีตบะฌานที่แก่กล้า ตามคติทางพราหมณ์และพุทธ ถือว่าเป็นสัญญลักษณ์แห่งตาที่สามหรือ

ดวงตาแห่งเทพเจ้า หรือการเข้าสู่ภาวการณ์หยั่งรู้ที่ลึกซึ้งในด้านจิตวิญญาณ นอกจากนี้ยังเชื่อว่าพระฤษีตาไฟ

แท้จริงแล้วก็เป็นภาคหนึ่งของพระศิวะหรือพระอิศวรนั่นเอง ด้วยเหตุนี้ฤาษีตาไฟจึงมีฐานะเป็นฤษีสูงสุดเป็นเจ้าแห่งฤษีทั้งปวง

(บางตำรากล่าวว่า ฤาษีตาวัว ซึ่งเป็นเกลอกับฤาษีตาไฟ เป็นใหญ่เพราะเคยช่วยชิวิตฤาษีตาไฟ)

  ที่มา : http://ss-khon.com/history.asp

สำหรับการไหว้ครูกู้ภัยในครั้งนี้  คณะกรรมการได้พิจารณา

อัญเชิญ ศีรษะครู 7 องค์ ดังต่อไปนี้

 

1.      หัวโขนพระอิศวร

2.      หัวโขนพระนารายน์

3.      หัวโขนพระพรหม

4.      หัวโขนพระอินทร์

5.      หัวโขนพระพิฆเณศ

6.      หัวโขนพระวิสสุกรรม

7.      หัวโขนฤาษีตาไฟ  (ซึ่งเป็นหัวโขนประจำตน ของอาจารย์คณาทัต  จันทร์ศิริ)

pic-tom-klu.jpg

 

ด้วยความปราถนาที่จะให้วงการบรรเทาสาธารณภัยที่เกี่ยวข้องกับ การดับไฟ กู้ภัย กู้ชีพ และความปลอดภัยในประเทศของเรา

มีพัฒนาการก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ  แต่มีคุณธรรมและจริยธรรมแบบคนไทย (Look Global Do Local)

สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA

จึงจัดพิธีไหว้ครูดังกล่าวนี้  เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีขวัญ กำลังใจ และรวมจิตใจให้เป็นหนึ่ง

ในการเตรียมพร้อมช่วยชีวิตผู้คนที่อาจจะประสบภัยได้ในอนาคต

 

ท่านผู้ใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อสมาคมฯ FARA 

โทร. 081-6393529 , 081-4844838 

หลังจากรู้จัก FARA จาก Website : www.firefara.org  แล้วนะครับ !

 

อาจารย์คณาทัต  จันทร์ศิริ

ประธานจัดพิธีไหว้ครูกู้ภัย 2555

 

Wai Kru Gu Phai Ceremony - Rescue Teacher Appreciation Day

 

pic-kruert.gif

The ceremony is held in Januaryon a 15th 2012. On this day ERT Emergency Response Team and students  bring flowers

to their teachers as a symbol of their respect and readiness to learn. The most popular flower to bring is called “dok khem”.

. ”Wai” means to bow in Thai and it is also involves bringing your hands together as if saying a prayer.

Thai culture fosters a deep respect for educators and the

“Wai kru” ceremony is a brilliant way to start the academic year. The ceremony is very formal and decorative

but it also is a vital part of the traditional Thai educational system.
           “Dok khem” (needle flower) because it represents the student’s promise that his/her brain will be as sharp as a needle.

Some students also present jasmine garlands. The children bring their bouquets to school in the same fashion

that students in the US would bring an apple for the teacher.
Schools usually have a ceremony in the morning for the student body to “wai kru” together.

The teachers are called to sit in front of the students as the students repeat a Buddhist chant and sing a song that demonstrates

their appreciation for the teachers. The students thank the teachers for having taught well in the past and encouraging

their good luck in the future. A few non-Buddhist students sat in the back row and only participated in

the presentation of flowers at the end.
The teacher receives the flowers and gives the student advice. Some teachers will also pat the student’s head

to encourage the knowledge to absorb into the child’s brain. The flowers from the ceremony were taken by the teachers

and staff to decorate their rooms and offices.

Finally, a representative of the teachers comes forward to bestow words of wisdom upon the entire student body.

This message usually encourages the students to be disciplined, prompt and respectful during the rest of the school year.

The students were dismissed after another speech given by the principal

about being disciplined and still during ceremonies.

 

FARA  Fire And Rescue Association www.firefara.org

 

Home page