ใบสมัคร "เด็กดับไฟ"

Young Firefighters

 

Print out เมื่อวันที่

 


 

ระเบียบการเข้าร่วมอบรม"เด็กดับไฟ"

 

1).เยาวชนชาย-หญิง อายุ 10 - 12 ปี ที่ยินดีร่วมกิจกรรมที่กำหนดได้ด้วยความเคารพ

2).ผู้ปกครองต้องอนุญาต(ไม่บังคับ)โดยส่งใบสมัครพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านที่เซ็นชื่อรับรอง

    และรูปถ่ายสีผู้สมัครเพื่อติดบัตรประจำตัว (ถ่ายมาแล้วไม่นานกว่า 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป

    โดยส่งทางไปรษณีย์ ก่อนวันอบรม 15 วัน  (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

3).ต้องแต่งกายตามกำหนดอย่างเคร่งคัดดังต่อไปนี้

    3.1 กางเกงขายาวสีเข้ม (ห้าม กระโปรง,กระเปรง, กางเกงขาสั้น, ขาสามส่วน เพราะ

          ต้องปกป้องผิวกายขณะฝึกดับเพลิง)

    3.2 เสื้อยืดแขนสั้นสีดำหรือสีเข้ม สอดในกางเกง

    3.3 ต้องสรวมถุงเท้า (ขณะฝึกดับเพลิง ต้องสรวมรองเท้าบูทยาง หากไม่สรวมถุงเท้า จะ

          เจ็บเท้ามาก และไม่สะอาด)

4). นำปากกาหรือดินสอ และยางลบมาเท่านั้น ไม่ควรนำของมีค่าและสัมภาระอื่นๆมาด้วย

5). ต้องมาลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น (มาช้าถือว่าสละสิทธิ์)

6). ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของวิทยากรและกฎระเบียบของสมาคมฯโดยเคร่งครัด

     สมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผู้ไม่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมอบรม และหากการปฏิบัติ

     ดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายใดๆขึ้น สมาคมฯถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครอง

     ทุกกรณี

7). ผู้ปกครองและผู้สมัครต้องทำความเข้าใจในระเบียบนี้อย่างชัดเจนแล้วจึงตกลงเข้าอบรม

 

สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA Fire And Rescue Association Thailand

องค์กรเอกชนไม่หวังผลตอบแทน ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และผลิตครูด้านการดับเพลิงและช่วยชีวิต

65/88 ซ.แม่ทองก้อน1 ถ.สรงประภา ทุ่งสีกัน ดอนเมือง กทม.10210

โทร 081484 4838, 081639 3529 แฟกซ์ 0-2928 2122

 

ศูนย์ฝึกครูกู้ภัย FARA คลอง 9  ถนนรังสิต - นครนายก FARA Training Centre

รีสอร์ทปลอดภัยและสุขภาพ Safety & Healthy Resort (TempleStay)

เลขที่ 32/13 หมู่ 7 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โทร.02 905 9069

ตำแหน่งพิกัด GPS: N14 ํ 11.271' E100 ํ 48.350'

 

 

 

FARA Previous NEWS About FARASafety informationเครือข่าย และ LinkFire safety informationRescueFirst Aid and CPRYoung Firefighters through Young ERTApplication formPhoto albumFARA Calendar