จงดูแลชีวิตตนไว้  ก่อนที่จะไม่มีชีวีให้ดูแล

 

ไม่คิดรัก~อย่าคิดรอด
No Love ~ No Life
AMERICA UNDER ATTACK
World Trade Center Newyork and Pentagon
    11 September 2001

,,
...

 

pic-wtc1.jpg

pic-wtc2.jpg

pic-wtc3.jpg

pic-wtc4.jpg

pic-wtc5.jpg

pic-wtc6.jpg

pic-wtc7.jpg

pic-wtc8.jpg

pic-wtc10.jpg

pic-wtc12.jpg

Kindly Thanks to The Washington Post.


No Love

No Life

Hope to forgive and forget

.