หลักสูตรอบรมประจำศูนย์ฝึกครูกู้ภัย FARA คลอง 9

ลงทะเบียนล่วงหน้า 30 วัน ที่โทร. 081-6393529 ,081-4844838

 

 

TC 1  หลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต้น Fire Basic Course (วุฒิบัตร)

 

 

 

ระยะเวลา              6 ชั่วโมง    จัดเดือนละ 1 ครั้ง (ไม่ครบ10 คน เลื่อนไปสมทบครั้งต่อไป)

                                  วันที่  1 กค. 54 , 19 สค. 54 , 30 กย. 54 ,  14 ตค. 54 ,  18 พย. 54 , 16 ธค. 54

 

ผู้เข้าอบรม          (รุ่นละไม่เกิน 45 คน)

                                 1. บุคคลทั่วไป

                                 2. ข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยาวชนอายุ 15-20 ปี  นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  ลดค่าใช้จ่าย 50 %

                                 3.  อาสาสมัครองค์กรการกุศล, ภิกษุ-สามเณร-อุบาสิกา, นักการเมืองที่ทำประโยชน์เพื่อ

                                      สาธารณชน, ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรทั่วไป และผู้รับเชิญ  ไม่เสียค่าใช้จ่าย

วัตถุประสงค์        1. เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการป้องกันและ

                                 ระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง

                                2.  เพื่อให้รู้และเข้าใจ หลักการป้องกันระงับอัคคีภัย

                                3.  สามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างเหมาะสม

 

หัวข้อวิชา                1.  ไฟไหม้ !  ปัญหาและสาเหตุ

                                   2. หลักการป้องกันและระงับอัคคีภัย

                                   3. การดับเพลิงและอุปกรณ์ในการดับเพลิง

                                   4. การใช้เครื่องดับเพลิงระงับเหตุเบื้องต้น

                                   5. การใช้สายส่งน้ำดับเพลิง และสัญญาณมือ

pic-training-fire3.jpg

ค่าใช้จ่าย            ท่านละ  800 บาท (ไม่รวมวุฒิบัตรภาษาไทย 200 บาท วุฒิบัตรภาษาอังกฤษ 300 บาท)

                                   รวมเอกสารประกอบ  อาหารว่าง และอาหารกลางวัน

 

หมายเหตุ               1. ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันอบรม 30 วัน โดยแสดงหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี

                                       ออมทรัพย์ สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต  ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาถนนเชิดวุฒากาศ

                                       หมายเลขบัญชี 1052167121

                                   2. มาถึงสถานที่อบรมไม่เกิน 9.00 น.

                                   3. ต้องอบรมให้ครบถ้วนตามที่กำหนด จึงได้รับวุฒิบัตร

                                   4. หากมีผู้เข้าอบรมไม่ถึง 10 คน สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการอบรมไปรวมกับรุ่นต่อไป

                                    5. กรุณาแต่งกายอย่างเหมาะสม โดยสวมรองเท้าหุ้มส้นพร้อมถุงเท้า กางเกงขายาว

                                    6. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสมาคมฯอย่างเคร่งครัด

สถานที่อบรม      ศูนย์ฝึกครูกู้ภัย FARA คลอง 9   ถ.รังสิต-นครนายก  คลอง 9  อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

 

 

 

TC 2  หลักสูตร การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ (หลักสูตรแนะนำ)

First Aid & CPR (introduction) (วุฒิบัตรสำหรับผู้สอบผ่าน)

 

 

ระยะเวลา                6 ชั่วโมง  ( 8ชั่วโมง สำหรับวุฒิบัตร)

                                   วันที่  5 สค. 54 , 7 กย. 54 , 9 ธค. 54

ผู้เข้าอบรม           (รุ่นละไม่เกิน 30 คน)

                                   1. บุคคลทั่วไป

                                   2. ข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยาวชนอายุ 15-20ปี นักเรียน นิสิต นักศึกษา

                                        ลดค่าใช้จ่าย 50%

                                   3. อาสาสมัครองค์กรการกุศล, ภิกษุ-สามเณร-อุบาสิกา, นักการเมืองที่ทำประโยชน์เพื่อ

                                       สาธารณชน, ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรทั่วไป และผู้รับเชิญ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

วัตถุประสงค์     1.  ได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะปฏิบัติงาน หรือ

                                         ขณะเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ อย่างถูกวิธี

                                    2.  เรียนรู้การวิเคราะห์สถานการณ์ของเหตุการณ์ และผู้บาดเจ็บ

หัวข้อวิชา                 

                                  1.  การปฐมพยาบาลเมื่อพบผู้บาดเจ็บหมดสติ  เลือดออก  และกระดูกหัก ฯลฯ

                                    2.  การฝึกปฏิบัติ เข้าเฝือก , พันผ้ายืด และผ้าสามเหลี่ยม

                                    3.  การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บด้วยท่าต่างๆ

                                    4.  การฝึกปฏิบติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

                                     5.  สอบการช่วยฟื้นคืนชีพ

 

ค่าใช้จ่าย                ท่านละ 1,000 บาท (ไม่รวมวุฒิบัตรภาษาไทย 200 บาท วุฒิบัตรภาษาอังกฤษ 300 บาท)

                                     รวม เอกสารประกอบ อาหารว่างและอาหารกลางวัน

 

หมายเหตุ                  1. ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันอบรม 30 วัน โดยแสดงหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี

                                       ออมทรัพย์ สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต  ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาถนนเชิดวุฒากาศ

                                       หมายเลขบัญชี 1052167121

                                      2. มาถึงสถานที่อบรมไม่เกิน 9.00 น.

                                      3. ต้องอบรมให้ครบถ้วนตามที่กำหนด จึงได้รับวุฒิบัตร

                                      4. หากมีผู้เข้าอบรมไม่ถึง 10 คน สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการอบรมไปรวมกับรุ่นต่อไป

                                      5. กรุณาแต่งกายอย่างเหมาะสม โดยสวมรองเท้าหุ้มส้นพร้อมถุงเท้า กางเกงขายาว

                                      6. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสมาคมฯอย่างเคร่งครัด

 

สถานที่อบรม ศูนย์ฝึกครูกู้ภัย FARA คลอง 9   ถ.รังสิต-นครนายก  คลอง 9  อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

 

 

 

TC3  หลักสูตรการยกเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ และการใช้รอกหนีไฟ

Lifting & Moving Management + Fire Escape Device Training

 

 

ระยะเวลา        :  6 ชั่วโมง (8 ชั่วโมง สำหรับวุฒิบัตร)

                               วันที่ 15 สค. 54,  16 กย. 54,  13 ตค.54, 17 พย 54

ผู้เข้าอบรม        (รุ่นละไม่เกิน25คน)

                                1. ERT หรือผู้เกี่ยวข้องกับอาคารสูง

                                2. เยาวชนอายุ 15-20 ปี นักเรียน นิสิต นักศึกษา ลดค่าใช้จ่าย 50%

                                3. อาสาสมัครองค์กรการกุศล และผู้รับเชิญ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

วัตถุประสงค์     1. เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดภัยพิบัติ

                                2. เพื่อทีมกู้ภัย กู้ชีพ ได้นำไปช่วยชีวิตผู้ติดอยู่ในอาคารสูง

                                3. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ข้อ 29

pic-faratc2011.jpg

หัวข้อวิชา          1. ภยันตรายในอาคารสูงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                                 2. การยก-เคลื่อนย้าย และอุปกรณ์

                                3. รอกหนีไฟ การใช้และบำรุงรักษา

                                4. ฝึกการใช้รอกหนีไฟ

                                5. ฝึกการยกเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บด้วยมือเปล่าและอุปกรณ์

 

ค่าใช้จ่าย           ท่านละ 800 บาท (ไม่รวมวุฒิบัตรภาษาไทย 200 บาท วุฒิบัตรภาษาอังกฤษ 300 บาท)

                                รวม เอกสารประกอบ อาหารว่าง และอาหารกลางวัน

 

หมายเหตุ            1. ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันอบรม 30 วัน โดยแสดงหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี

                                 ออมทรัพย์ สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต  ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาถนนเชิดวุฒากาศ

                                 หมายเลขบัญชี 1052167121

                                2. มาถึงสถานที่อบรมไม่เกิน 9.00 น.

                                3. ต้องอบรมให้ครบถ้วนตามที่กำหนด จึงได้รับวุฒิบัตร

                                4. หากมีผู้เข้าอบรมไม่ถึง 10 คน สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการอบรมไปรวมกับรุ่น ต่อไป

                                5. กรุณาแต่งกายอย่างเหมาะสม โดยสวมรองเท้าหุ้มส้นพร้อมถุงเท้า กางเกงขายาว

                                6. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสมาคมฯอย่างเคร่งครัด

 

สถานที่อบรม ศูนย์ฝึกครูกู้ภัย FARA คลอง 9   ถ.รังสิต-นครนายก  คลอง 9  อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

 

 

FARA Module

  Update

  ชุมนุมทีมฉุกเฉินแห่งชาติ  ERT Meeting 2012

  และพิธีไหว้ครูกู้ภัย 15 มกราคม 2555

  - พิธีกรรมตามประเพณีใหญ่ที่สุดครั้งแรกในโลก ที่รวบรวมครูกู้ภัย  ERT และเด็กดับไฟทั่วประเทศ ร่วมกัน

     แสดงความคารวะต่อครูและแสดงมุทิตาจิตมิตรไมตรีต่อกัน เพื่อขวัญและกำลังใจในการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ

  - การแสดงผลงาน ERT จากโรงพยาบาลและสถานประกอบการที่เป็นผลให้หน่วยงานของตนได้ผ่านการรับรองคุณภาพ

  - พิธีมอบหนังสือรับรองมาตรฐาน Asia SHE 2(Certificate 2) และใบประกาศเกียรติคุณ ERT ดีเด่นประจำปี 2554

   

   

  พลาดไม่ได้...ถ้าท่านคือ ERT...!!!