MM/DD/YY

 

Update

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รศ.ดร.สมควร กวียะ

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

 

ในฐานะที่ผมเป็น ผู้เสนอ

ตั้งคณะวารสารศาสตร์ฯ
ของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ และ

คณะนิเทศศาสตร์ ในหลายสถาบัน ผมจึงมีปณิธานอัน

แน่วแน่ ที่จะสร้างคณะ

นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกริก ให้เป็นศูนย์

นิเทศศาสตร์ ที่มีคุณภาพสูง ทั้งทางด้านวิชาการ และ
การส่งเสริมวิชาชีพ ที่มี

ความสำคัญยิ่ง ต่อสังคม

และธุรกิจ

 

 

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

 

 สื่อใด ไร้ธรรม นำทุกข์  สื่อนั้น คือคุก คุมขัง  มอมเมา เผ่าชน ชิงชัง  ล้าหลัง ลืมตื่น หมื่นปี  สื่อใด ให้ทาง พ้นทุกข์  สื่อนั้น นำยุค วสี  ส่องทาง ห่างโลก โลกีย์  สื่อนั้น ชี้ชัด สัทธรรม  

 

 

 

 

 

"นกน้อยจากดอยอินทนนท์"

โดย อ.ปรีชา พันธุ์แน่น

 

 

คณาทัต จันทร์ศิริ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Communication Art, Tom Kanathat C.

 

 

 

 

homework-krirk-sirium.jpg

homework-krirk-poster.jpg

homework-krirk-poster2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

การบ้าน อ.สู่ดิน

อ.เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร

อ.บุญเลิศ คชายุทธเดช

 

 

อ.สุเทพ จันดาวัน

 

 

รศ.ประชัน วัลลิโก

 

 

อ.วิชัย ธรรมชอบ

 

 

อ.พิมพพิชช์ ตันวัฒนเสรี

 

 

อ.ศุกล พงศทัต

 

 

อ.มุทิตา อารยะเศรษฐกร

 

 

อ.วทัญญู มุ่งหมาย

 

 

ผศ.พจนีย์ พลสิทธิ์

 

 

อ.สุพิณ ปัญญามาก

 

 

อ.พิสัณห์ ศิวายพราหมณ์

 

 

อ.ภาวินี โสภา

 

 

อ.ปรีชา พันธุ์แน่น

 

 

อ.พิมล แจ่มจรัส

 

 

ดร.สนอง ดีประดิษฐ์

 

 

อ.สู่ดิน ชาวหินฟ้า

 

 

ดร.เสรี วงค์มณฑา

 

 

FARA Profile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภาพยนตร์เรื่อง

"รู้ไว้...รักนะ"

การบ้าน อ.ไพจิตร ศุภวารี

อ.คณาทัต ทำหน้าที่ผู้กำกับ

pic-krirk-film19.jpg

pic-krirk-film20.jpg

pic-krirk-film21.jpg

pic-krirk-film22.jpg

pic-krirk-film24.jpg

 

 

 

pic-krirk-seri.jpg

อ.เสรี วงค์มณฑา บรรยาย การบริหารวิกฤติ

.คณาทัต จันทร์ศิริและเพื่อนนักศึกษานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

ม.เกริก ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับ อ.เสรี วงค์มณฑา ในโอกาสปิดCourse

การบริหารวิกฤติ Crisis Management

 

 ห้องสมุดม.เกริก รวมความรู้ รพ.

อาจารย์คณาทัต จันทร์ศิริ ประธานฝ่ายวิชาการฯ FARA มอบหนังสือคู่มือ

การป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติโรงพยาบาลต่างๆที่ได้มาตรฐาFARA-FSกว่า50 โรง และ VCDการซ้อมแผนฉุกเฉินให้ อ.มุทิตา อารยะเศรษฐากร

จากคณะนิเทศศาสตร์ ม.เกริก เพื่อให้ห้องสมุดของเกริกเป็นศูนย์นิเทศความ

ปลอดภัยในโรงพยาบาลครบวงจร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวบไซท์ Krirk นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาวิชานิเทศศาสตร์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก

สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA Fire And Rescue Association Thailand องค์กรเอกชนไม่หวังผลตอบแทน ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และผลิตครูด้านการดับเพลิงและช่วยชีวิต

65/81 ซ.แม่ทองก้อน1 ถ.สรงประภา ทุ่งสีกัน ดอนเมือง กทม.10210โทร 0-2928 0742,0-29283041, 0-1484 4838, 0-1639 3529 แฟกซ์ 0-2928 2122

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำใดๆ กรุณาติดต่อ "ลุงทอม" อาจารย์คณาทัต จันทร์ศิร