คัมภีร์อัคคีภัย

Fire Bible

มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย และการช่วยชีวิต

 

"คัมภีร์อัคคีภัย" นี้ สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA Fire And Rescue Association  ได้รวบรวม และสังเคราะห์

ความรู้ด้านการป้องกันระงับอัคคีภัยและการช่วยชีวิตที่ได้มาตรฐานสากลจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ NFPA (National Fire Protection Association) สหรัฐอเมริกา

ภายใต้ข้อกำหนดกฎหมายของประเทศไทย  เพื่อให้องค์กรที่เกี่ยวข้อง หรือผู้สนใจทั่วไป นำไปเป็นคู่มือในการวางระบบ หรือ

ตรวจสอบมาตรฐานในหน่วยงานต่างๆได้อย่างสะดวกเป็นขั้นเป็นตอน  ตั้งแต่การจัดโครงสร้างกายภาพ  การสำรวจหาความเสี่ยง

การจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมการฝึกบุคลากร การจัดทำแผนฉุกเฉิน  กลยุทธและกลวิธีในการดำรงมาตรฐานให้ยั่งยืน  และ

การประเมินผลตามขั้นตอนต่างๆในที่สุด โดยยึดหลักการจัดการเชิงคุณภาพเพื่อให้ผู้ที่นำคู่มือนี้ไปใช้ สามารถสอดประสานงานด้าน

การป้องกันอัคคีภัย และการช่วยชีวิต เข้าสู่ระบบการบริหารงานคุณภาพขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ซึ่งนั่นคือความคาดหวังของสมาคมฯ ที่จะกระตุ้นให้สังคม มองงานความปลอดภัยเป็นกลไกสำคัญในการสร้างคุณภาพ

โดยมีมาตรฐานที่ผู้คนส่วนใหญ่ในโลกยอมรับได้

 

กว่าจะมาเป็น"คัมภีร์อัคคีภัย" นี้  คณะทำงานได้ใช้เวลาในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวม   วิเคราะห์ ลองผิดลองถูก ย้ำทำย้ำคิด

เป็นเวลาหลายปีโดยก่อนหน้านี้ ได้เริ่มกำหนดเป็นเกณท์มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย FARA-FS(Fire Safety) Certified ที่ใช้

ร่วมกับหน่วยงานที่ขอมาตรฐานISO 14001และ HA. (Hospital Accreditation) ที่ใช้กับโรงพยาบาล ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขให

้เหมาะสมกับการนำไปใช้ได้จริงตลอดเวลา

 

นั่นหมายความว่า  คู่มือเล่มนี้ยังมีสิ่งที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอีกอย่างแน่นอน

 

และพร้อมกับการที่มีองค์กรจากต่างประเทศ 2 องค์กร คือ สถาบันการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตฉุกเฉิน EFAR Emergency

First Aid & Rescueประเทศสิงคโปร์  และ สถาบัน Rayamars, Malaysia เข้ามาร่วมเป็นพันธมิตร เพื่อร่วมมือกันพัฒนา

ความรู้ด้านการช่วยชีวิต และจะได้จัดตั้งเป็น “สมาพันธ์การช่วยชีวิต  ดับเพลิงและกู้ภัยแห่งเอเซีย”

 

APFA Asia Pre-Hospital and Fire Rescue Federation Association

 

สมาคมฯ FARA จึงจะได้พัฒนาคัมภีร์อัคคีภัยเป็นฉบับ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ในอนาคต  พร้อมๆกับจัดทำ “คัมภีร์กู้ชีวิต”

ขึ้นอีกเล่มเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในวงจรความปลอดภัย  และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของสมาคมฯ ที่ว่า

 

ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร    ต้องปลอดภัยเพราะเรา  FARA Safe Thailand  Safe Mankind

 

หาก “คัมภีร์อัคคีภัย” นี้ จะยังประโยชน์ให้แก่ท่าน และหน่วยงานของท่านได้แม้เพียงเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม คณะผู้จัดทำและ

สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA ก็ขอรับทราบเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรกิจกรรมอันเป็นประโยชน์เช่นนี้ให้ดียิ่งขึ้นอีก

ต่อไปและหากแม้ว่ามีสิ่งใดที่ผิดพลาด ตกหล่น หรือปรารถนาจะแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใดๆก็ตาม    คณะผู้จัดทำ

ขอน้อมรับฟังด้วยความยินดี และจะได้ทำการพัฒนาและแก้ไข เพื่อประโยชน์อันสาธารณชนพึงจะได้รับต่อไป

 

คณาทัต จันทร์ศิริ

รหัสเอกสาร

เนื้อหา

A

เอกสารประกอบการอบรม

A01

ความรู้เรื่องอัคคีภัย

A02

แบบบันทึกการอบรม

A03

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันอัคคีภัย

A04

เทคนิคนักดับเพลิง

A05

หลักสำคัญในการเป็นวิทยากร

A06

การจัดการเชิงคุณภาพ

A07

การกำหนดพื้นที่ในการซ้อมแผนฉุกเฉิน

A08

รายงานการสำรวจหาพื้นที่เสี่ยง

A09

แบบประเมินผลการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน

A10

การจัดพื้นที่ จุดรวมพล

A11

การจัดบุคลากรตามแผนฉุกเฉิน

A12

ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

A13

บัญญัติ 10 ประการในอาคารสูง

A14

ความรู้เบื้องต้นเพื่อพ้นอัคคีภัย

A15

ฝึกการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

A16

การช่วยฟื้นคืนชีพ

A17

การจำแนกพื้นที่ต่างๆ ในแผนฉุกเฉิน

A18

แบบรายงานเหตุเพลิงไหม้

A19

การใช้เครื่องช่วยหายใจ SCBA

A20

การใช้รอกหนีไฟ

A21

การใช้สายส่งน้ำดับเพลิง

A22

การจัดระเบียบคนหมู่มากเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

A23

รายการแจกแจงบทบาท (Script Analysis)

A24

การประเมินระดับความรู้สึกตัว

A25

อุปกรณ์ที่ใช้ในทีมกู้ชีพ

A26

 

B

เอกสารอ้างอิงและความรู้

B01

รายชื่อองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ

B02

รวมหลักสูตรการอบรมเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน

B03

หลักสูตรการดับเพลิงและช่วยชีวิต(เบื้องต้น)

B04

หลักสูตรทีมตอบสนองภาวะฉุกเฉิน(ERT)

B05

หลักสูตรจัดตั้งสภาความปลอดภัยและร่างธรรมนูญฯ

B06

หลักสูตรการซ้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน

B07

หลักสูตรการสำรวจอาคารเพื่อปรับโครงสร้างกายภาพ

B08

หลักสูตรแนะนำการใช้คู่มือ

B09

หลักสูตรแนะนำการป้องกันอัคคีภัยและปฐมพยาบาล

B10

หลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ

B11

หลักสูตรการช่วยชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาล

B12

หลัก 5 ต้องป้องกันไฟ (กฎระเบียบที่ใช้ในชุมชน)

B13

ตารางการกำหนดระดับความสามารถของเครื่องดับเพลิง  มอก.322-2529

B14

พรบ. การป้องกันและระงับอัคคีภัย .. 2542

B15

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

B16

ประกาศกรุงเทพมหานคร

B17

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

C

เอกสารตัวอย่างและข่าวสาร

C01

ตัวอย่าง เหตุการณ์สมมุติ

C02

ตัวอย่าง สติกเกอร์ติดทรัพย์สินสำคัญ

C03

ตัวอย่าง รายนามความปลอดภัย   (Safety Name List)

C04

ตัวอย่างแผ่นเผยแพร่ (ขั้นตอนทั้ง 4 เมื่อมีไฟไหม้)

C05

ตัวอย่างวุฒิบัตรการดับเพลิงเบื้องต้น

C06

ตัวอย่างป้ายแสดงจุดติดตั้งเครื่องดับเพลิง

C07

ตัวอย่างป้ายแสดงจุดติดตั้งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

C08

ตัวอย่างป้ายแสดงจุดติดตั้งสายส่งน้ำดับเพลิง

C09

ตัวอย่างป้ายแสดงจุดติดตั้งห่วงคล้องรอกหนีไฟ

C10

ตัวอย่างป้ายแสดงจุดติดตั้งรอกหนีไฟ

C11

ตัวอย่างสัญลักษณ์ในแผนผัง

D

เอกสารlสำคัญของสมาคมฯ

D01

Profile  สมาคมฯ FARA

D02

ประวัติ FARA

D03

ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมฯ

D04

หนังสือรับรอง กรมสวัสดิการฯ และ  NFPA

D05

Certificate NFPA (Learn Not To Burn), (Education)

D06

Emergencies First Aid & Rescue Memorandum

D07

Teaching Thailand’s Children Fire Safety และ FARA  winning hearts & minds

D08

ใครเป็นใครใน FARA

E

แบบประเมินมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย FARA - FS Certified

E01

แบบประเมินการป้องกันอัคคีภัย

 

FARA Previous NEWS About FARASafety informationเครือข่าย และ LinkFire safety informationRescueFirst Aid and CPRYoung Firefighters through Young ERTApplication formPhoto albumFARA Calendar