APFF Page "Click"

องค์กรเอกชนไม่หวังผลตอบแทน  Non-Government , Non Profit Organization

FARA คือหน่วยงานสร้างเสริม"ความปลอดภัยคุณภาพ" โดยการรักษาสมดุลย์ระหว่างคุณภาพกับความรักสามัคคี

ดำเนินกิจกรรมด้านการเผยแพร่ความรู้  และผลิตครูด้านการดับเพลิง  การกู้ภัย การช่วยชีวิต และความปลอดภัย ทุกสาขา

ให้กับสาธารณชน  ทั้งในและนอกประเทศ  โดยความร่วมมือกับสถาบันการช่วยชีวิตฉุกเฉินประเทศสิงคโปร์

EFAR  Emergencies First Aid & Rescue (Singapore), PCPI Pre-Hospital Professional Institute (Hong Kong)

และได้นำมาตรฐานสมาคมการป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ

(สหรัฐอเมริกา) NFPA  National Fire Protection Association  (USA.)  มาประยุกต์เป็น

มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย FARA-FS (Fire Safety) Certified  เพื่อส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพด้านการป้องกันอัคคีภัย  และความปลอดภัย ให้กับหน่วยงานต่างๆ  โดยใช้การอบรมตามหลักสูตรที่

กำหนด และรับรองมาตรฐานด้วยการจัดการเชิงคุณภาพ  ภายใต้ปรัชญา "คุณธรรม นำปลอดภัย"

 

จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.. 2540 (1997)  และได้รับอนุญาตเมื่อ 31 ตุลาคม 2540

โดยนายกก่อตั้งคือ อาจารย์คณาทัต  จันทร์ศิริ  ซึ่งดำรงตำหน่ง 3 สมัย  สมัยละ 2 ปี(2540-2546)

นายกสมัยที่ 4 คือคุณชูชาติ ทาดวงตา (2546-2548)

นายกสมัยที่ 5 คือ พลตำรวจตรีชาตรี สุทัศน์ ณ อยุธยา (2548-2550)

 

โครงการให้เปล่า ที่เป็นโครงการหลัก

Young Firefighters becoming Young ERT

โครงการ"เด็กดับไฟ" Young Firefighters เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อย่างมี

คุณธรรม ให้เยาวชน อายุ 10-12 ปีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ยั่งยืน

ดำเนินงานมาจนครบ 8 ปี ครั้งที่ 33 จึงพัฒนาไปเป็นโครงการ "เด็กกู้ชีพ" Young ERT

Emergency Response Team เพื่อขยายแนวร่วมไปยังเครือข่ายในต่างประเทศที่เป็นสมาชิก

APFF Asia Pre-Hospital and Fire Rescue Federation

โครงการเสริมความปลอดภัยให้คนพิการ เพื่อฝึกอบรมคนพิการทุกประเภท ให้สามารถดูแล

ความปลอดภัยให้ตนเองและหมู่คณะได้จนเป็นแบบอย่างแห่งการพึ่งพาตนเองอย่าง

มีระบบ ตามมาตรฐานสากล

 

โครงการที่ขอรับเงินบริจาค

FARA-FS's members

โครงการของสมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยโดยเฉพาะ

ด้านการป้องกันระงับอัคคีภัยและการช่วยชีวิต ให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับนานาประเทศ

เพื่อส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพองค์รวมTQM Total Quality Management ให้แก่หน่วยงาน

ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยใช้การฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด แล้วประเมินมาตรฐานและรับรอง

ด้วยนโยบายใกล้ชิดประดุจมิตรและญาติ

 

พันธกิจ Mission

ผลิตครูผู้ช่วย  ตั้งหน่วยพึ่งตน  ฝึกคนให้คิด  ผลผลิตสากล

วิสัยทัศน์ Vision

ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร  ต้องปลอดภัยเพราะเรา    FARA  Safe Thailand Safe  Mankind

ปรัชญา Philosophy

คุณธรรม นำปลอดภัย

นิยาม

FARA คือหน่วยงานสร้างเสริม"ความปลอดภัยคุณภาพ" โดยการรักษาสมดุลย์ระหว่างคุณภาพกับความรักสามัคคี

บุคลากร

ประธานที่ปรึกษา

นางปวีณา  หงสกุล    นักการเมืองระดับรัฐมนตรี

ประธานที่ปรึกษานานาชาติ

ดร.สุวิทย์  ยอดมณี       นักบริหาร  นักวิชาการระดับนานาชาติและระดับรัฐมนตรี

รองประธานที่ปรึกษา

... เกรียงศักดิ์  โลหะชาละ     ข้าราชการชั้นสูง ระดับปลัดฯ

ประธานกิตติมศักดิ์

พล... ชาตรี  สุทัศน์ ณ อยุธยา    นักบริหาร และผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ

ประธานกรรมการ

คุณหญิงสุดารัตน์   เกยุราพันธ์     นักการเมืองระดับรัฐมนตรี

นายกก่อตั้งและประธานฝ่าย

วิชาการและบริหาร (CEO)

นายคณาทัต  จันทร์ศิริ     นักวิชาการ   นักสังคมสงเคราะห์   นักฝึกอบรม

ที่ปรึกษา EFAR Singapore

Mr. James Teo   Director of Emergencies First Aid & Rescue(Singapore)

ที่ปรึกษา RAYAMARS

Mr. MS Maniam (Malaysia)

นายกสมาคม

ร.ต.อ.ไพทูรย์  พุ่มเจริญ

เลขานุการ

นายชูชาติ  ทาดวงตา      นักธุรกิจอิสระ และนักสังคมสงเคราะห์

ดำเนินกิจกรรมได้ด้วยจิตศรัทธาจากประชาชนผู้บริจาคเงิน

ค่าตอบแทนวิทยากรเข้า

กองทุนเผย แพร่ความรู้ด้านการดับเพลิงและช่วยชีวิต

 

เป้าหมายสูงสุดของสมาคมฯ

 

จัดตั้งสถาบันให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย การช่วยชีวิต และความปลอดภัยอย่างมีมาตรฐานสากลโดยไม่หวังผลตอบแทน

 

ปณิธานของ FARA และ อาสาสมัครเพื่อช่วยชีวิตมนุษย์

 

คำร้อง - ทำนอง  : ทพ.พงศธร ศรีปุงวิวัฒน์

เรียบเรียงดนตรี   : ประยุทธ มารศรี,

                           : นวพล จุลอมรโชค

 

 

 

 เพลง March FARA

อาสาสมัครช่วยชีวิต

ปลูกจิตสำนึกแห่งความปลอดภัย

We volunteer to save lives   With safety in our hearts

ฝึกฝนทุกคนไม่หวั่นไหว

ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ

We will all train hard  Safety is vital

*** จับมือกันก้าวไปสู่จุดหมาย

เหนื่อยเพียงใดไม่ท้อขอมุ่งมั่น

Holding hands to reach our goal  Persisting, no matter how tired

มอบแรงกายร่วมแรงใจห่วงใยกัน

เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้ตระการ

Throwing ourselves into the task, hearts together and concern for each other   to create a better society

หลั่งน้ำใจช่วยเหลือทุกคน

เอื้อเฟื้อ อดทน เสียสละ กล้าหาญ

To help everyone  Generous, patient, with sacrifice and bravery

มีวินัย ว่องไว ใฝ่รู้ สู้งาน

ปณิธานต้องรอดต้องปลอดภัย

With discipline, being active, inquiring and tenacious  Our principles must be safe

อาสาสมัครทำได้เมื่อภัยมา

รู้ปัญหาเพื่อแก้ไข

Volunteering whenever there's a disaster  Knowing the problem -- and the solution

เป็นขวัญกำลังใจ

เพื่อให้รักสามัคคี

With inspiration and motivation  We are united

ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร

ต้องปลอดภัยเพราะเรา FARA

Whoever it is  We must ensure that they are safe

 

FARA Safe Thailand Safe Mankind ***