หลักสูตรมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย(B02)

 

FARA-FS (Fire Safety) Certified

Update:August 2006

 

โครงการของสมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA Fire And Rescue Association เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยโดยเฉพาะด้านการป้องกันระงับอัคคีภัย

และการช่วยชีวิต ให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับนานาประเทศ เพื่อส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพองค์รวมTQM Total Quality Management

ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยใช้การฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด แล้วประเมินมาตรฐานและรับรอง ด้วยนโยบาย

 

ใกล้ชิดประดุจมิตรและญาติ

 

เงื่อนไขในการขอรับรองมาตรฐาน FARA FS Certified

 

หน่วยงานที่ต้องการมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย FARA-FS จะต้องผ่านการอบรมตามข้อกำหนด 4 หลักสูตรภายใน 1 ปีพร้อมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. เมื่อผ่านการอบรมหลักสูตรที่ 2 (ERT) แล้ว ERT จะต้องดำเนินการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เหลือทั้งหมดให้สามารถใช้เครื่องดับเพลิงเบื้องต้นได้

  2. เมื่อผ่านการอบรมหลักสูตรที่ 3 (HB) แล้วจะต้องจัดตั้งสภาความปลอดภัยของหน่วยงาน เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย

  และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

  3. ต้องจัดทำคู่มือการป้องกันระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติของหน่วยงานแจกให้เจ้าหน้าที่ทุกคน

  4. เมื่อผ่านการอบรมหลักสูตรที่ 4 (ED) แล้วต้องดำเนินการซ้อมแผนฉุกเฉินไปตามหน่วยงานย่อยต่างๆให้ได้ด้วยตนเอง

  5. ต้องดำเนินการตามเกณฑ์ขั้นต้นให้แล้วเสร็จไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่จบหลักสูตรที่ 2

  6. การรับรองมาตรฐานครั้งแรกมีอายุ 3 ปี ครั้งต่อไปต้องประเมินด้วยการตอบคำถามในเอกสาร พร้อมกับต้องจัดการอบรมหลักสูตร ERT ต่อเนื่องไป

  จนได้ ERT ครบ 100% (ซึ่งสมาคม FARA จะดำเนินการให้ไม่เกิน 3 รุ่น หลังจากนั้นหน่วยงานต้องดำเนินการเอง เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างถาวร)

 

มาตรฐาน FARA-FS Certified สามารถขอการรับรองได้โดยการอบรมหลักสูตรมาตรฐาน อย่างน้อย 4 หลักสูตร คือ

หลักสูตรที่

Module

ชื่อหลักสูตร

ใช้เวลา

จำนวนคน

เงื่อนไข

1

การดับเพลิงและช่วยชีวิตเบื้องต้น FBC Fire Basic Course

1 วัน( 6 ชั่วโมง)

60

 

2

ทีมตอบสนองภาวะฉุกเฉิน ERT Emergency Response Team

4 วัน(24 ชั่วโมง)

45

ผู้เข้าอบรมต้องผ่าน FBC

3

การจัดทำธรรมนูญความปลอดภัย (คู่มือการป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติขององค์กร) HB Hand Book

3 วัน (18 ชั่วโมง)

45

ผู้เข้าอบรมต้องผ่าน ERT

4

การอพยพตามแผนฉุกเฉิน ED Evacuation Drill

4 วัน (24 ชั่วโมง)

45

ผู้เข้าอบรมต้องผ่าน HB

ฝึกอพยพ 10 เที่ยว

 

หลังจากผ่านการอบรม 4 หลักสูตรตามกำหนด  และจัดทำคู่มือเสร็จเรียบร้อยแล้ว  สมาคมฯFARA  จะได้เชิญผู้บริหารและคณะกรรมการ ERT

รับมอบโล่รับรองมาตรฐาน  ซึ่งมีอายุการรับรอง 3 ปี

 

เมื่อครบกำหนดในปีที่ 3  สมาคมฯ FARA จะได้ประเมินมาตรฐานรอบต่อไป  โดยใช้เอกสารชุด E01  เพื่อให้องค์กรของท่านได้ดำรงไว้ซึ่งคุณภาพตามมาตรฐาน 

อันจะเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงในด้านความปลอดภัย  ทั้งผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่ในองค์กรของท่านเอง สืบเนื่องต่อไป

 

คณะกรรมการมาตรฐาน FARA-FS Certified

 

 

1. หลักสูตรมาตรฐานดับเพลิงเชิงคุณภาพ FSC Fire Safty Certified Course (B03)

 

ระยะเวลา        1 วัน ( 6 ชั่วโมงครึ่ง )

จำนวน            ไม่เกิน 60 คน

วัตถุประสงค์     เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

    1.  รู้และเข้าใจหลักการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตามมาตรฐานสากล และเป็นๆไปตามกฎหมาย

    2.  รู้ธรรมชาติของไฟ และอุปกรณ์ในการดับเพลิง

    3.  รู้และมีประสบการณ์ ในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น

    4.  รู้และเข้าใจระบบอุปกรณ์ เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาคาร

    5.  รู้และเข้าใจขั้นตอนการป้องกัน และระงับอัคคีภัยในอาคารฯ

    6.  รู้และเข้าใจในการช่วยชีวิต และการหนีภัย อย่างถูกวิธี

หัวข้อวิชา

   09:00-10:00   การบริหารความเสี่ยง และมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย (ทฤษฎี)

   10:00-11:00  ไฟไหม้ ! ปัญหา สาเหตุ และการจัดระบบการป้องกัน (ทฤษฎี)

   11:00-12:00   การดับเพลิงและอุปกรณ์ในการดับเพลิง (ทฤษฎี)

   12:00-13:00               อาหารกลางวัน

   13:00-14:00   ภยันตรายจากอัคคีภัยที่เกิดจากแก๊ส และน้ำมัน (ปฎิบัติ)

   14:00-15:00    ฝึกการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงระงับเหตุเพลิงไหม้ (ปฎิบัติ)

   15:00-16:00   ฝึกการใช้สายส่งน้ำดับเพลิง หรือ

             ฝึกการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยจากอาคารสูง ด้วย รอกหนีไฟ (ปฏิบัติ)

   16:00-16:30   ระดมความคิด ปัญหา-สาเหตุที่ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในสำนักงาน

สถานที่

   1.  ห้องอบรม  ซึ่งประกอบด้วย

    1.1  บริเวณจัดนิทรรศการ ภาพ-ข่าว(ถ้าต้องการ)

    1.2  เครื่องรับโทรทัศน์

    1.3  เครื่องฉายแผ่นใส

    1.4  เครื่องขยายเสียงและไมโครโฟน

   2. ลานฝึกดับเพลิง ซึ่งสามารถจุดไฟจริงได้ ความกว้างไม่น้อยกว่า 20 x 20 เมตร

   3. อาคารฝึกซ้อมการใช้รอกหนีไฟ

รายละเอียด การใช้อุปกรณ์ในการฝึกอบรม

  1. เครื่องดับเพลิงในการฝึกซ้อมดับเพลิง ชนิดน้ำสะสมแรงดัน และฟองโฟม

  2. น้ำมันเบนซิน และแก๊สหุงต้ม ใช้ในการฝึกดับเพลิง

   

 

2.หลักสูตร ทีมตอบสนองภาวะฉุกเฉิน ERT : Emergency Response Team (B04)

การอบรมเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมบริหารความเสี่ยง

 

ระยะเวลา             4  วัน ( 24 ชั่วโมง )

จำนวนผู้เข้าอบรม   45 คน  ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดับเพลิงเบื้องต้น (FBC) มาแล้ว

วัตถุประสงค์

    1.   ฝึกการเป็นผู้มีระเบียบ วินัย เพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง

    2.   พัฒนาบุคลิกภาพ และอุดมการณ์ในการเสียสละเพื่อสาธารณะและองค์กร โดยใช้หลัก CEO(Chief Executive Officer)

    3.   รู้จักการพินิจพิเคราะห์ และดำเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างยั่งยืน

    4.   รู้ เข้าใจ และสามารถร่วมกันปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ(OD Organization Development)

           ตามแนวทางกิจกรรมคุณภาพ

    5.   ร่วมกันรับผิดชอบหน้าที่ตามที่กำหนดในแผนฉุกเฉิน

    6.   เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ขั้นพื้นฐานให้กับเจ้าหน้าที่อื่นๆ ในองค์กร และบุคลากรเครือข่ายต่างๆ

หัวข้อวิชา

   วันแรก

   09:00 -  10:30 .  ความสำคัญของ ERT  Emergency Response Team (ทฤษฎี)

   10:45 12:00 .  แผนฉุกเฉิน และการจัดบุคลากรตามแผนฉุกเฉิน (ทฤษฎี)

   12:00 13:00 .                  อาหารกลางวัน

   13:00 16:00 .  การสำรวจอาคารเพื่อหาพื้นที่เสี่ยงในองค์กร (ปฏิบัติ)

   วันที่สอง

   09:00 11:30 .  สรุปผลการสำรวจและประเมินความเสี่ยง (ทฤษฎี)

   11:30 12:00 .  มอบหมายให้คณะจัดทำร่างเหตุการณ์สมมุติ (ทฤษฎี)

   12:00 13:00 .                   อาหารกลางวัน

   13:00 15:00 .  การจัดระเบียบคนหมู่มากเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (ปฎิบัติ)

   15:00 16:00 .  ฝึกให้ทีมบัญชาการออกคำสั่งการจัดระเบียบคนหมู่มากฯ (ปฏิบัติ)

   วันที่สาม

   09:00 10:00 .  ชม VDO ตัวอย่างการซ้อมแผนฉุกเฉิน (ทฤษฎี)

   10:00 12:00 .  เสนอร่างเหตุการณ์สมมุติแผนฉุกเฉิน (ทฤษฎี)

   12:00 13:00 .                   อาหารกลางวัน

   13:00 -  16:30 .  การเตรียมอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉิน (ทฤษฎี)

    วันที่สี่

   09:00 10:00 .  การใช้เครื่องช่วยหายใจ  (S C B A) (ทฤษฎี)

   10:00 12:00 .  ฝึกการใช้เครื่องช่วยหายใจฯ (S C B A.) (ปฎิบัติ)

   12:00 13:00 .                   อาหารกลางวัน

   13:00  14:30 .  การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นปานกลาง-รุนแรง (ฝึกการใช้สายส่งน้ำดับเพลิง) (ปฏิบัติ)

   14:30 16:00 .  ฝึกการเข้าแผนดับเพลิง (ปฎิบัติ)

อุปกรณ์ที่ใช้

    1.   สายส่งน้ำดับเพลิง พร้อมหัวฉีด

    2.   อุปกรณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉิน

    3.   เครื่องช่วยหายใจ (SCBA.)  2 ชุด

หมายเหตุ           ผู้เข้าอบรมต้องแต่งกายพร้อมฝึก (กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ ถุงเท้า ใส่หมวกแก๊ป)

 

3.หลักสูตร  จัดตั้งสภาความปลอดภัย และร่างธรรมนูญความปลอดภัย

คู่มือการป้องกันระงับอัคคีภัย และภัยพิบัติ HB  Hand Book (B05)

 

ระยะเวลา              3 วัน  ( 18 ชั่วโมง )

จำนวนผู้เข้าอบรม    45 คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 1. การดับเพลิงและช่วยชีวิตเบื้องต้น (FBC) และ

       หลักสูตร 2. ทีมตอบสนองภาวะแผนฉุกเฉิน (ERT) มาแล้ว

วัตถุประสงค์

    1.  เพื่อจัดทำคู่มือการป้องกันระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติของหน่วยงาน(ธรรมนูญความปลอดภัย)

    2.  จัดตั้งสภาความปลอดภัยขององค์กร ซึ่งสมาชิกมาจากทุกสาขาวิชาชีพ และใช้วิธีเลือกตั้ง

    3.  ฝึกให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารงานด้านความปลอดภัยในรูปแบบสภาฯ ได้อย่างยั่งยืนโดยใช้หลัก CEO และ OD

หัวข้อวิชา

   วันแรก

   09:00 12:00 .  :  จัดคณะทำงานยกร่างธรรมนูญความปลอดภัย ( คู่มือการป้องกันระงับอัคคีภัยในหน่วยงาน )

      :  เลือกตั้งประธาน และรองประธานสภาฯ  ก่อนมอบหมายภาระกิจให้กลุ่มย่อยไปดำเนินการ  

   13:00 16:00 .     ศึกษาแนวทางการทำคู่มือ

   วันที่สอง

   09:00 10:00 .    ประชุมตัวแทนกลุ่มลำดับงานเพื่อปรับแนวทางคู่มือ

   10:00 2:00 น.       ยกร่างคู่มือ และดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

   13:00 16:00 .    ดำเนินการ (ต่อ)

   วันที่สาม

   09:00 12:00 .  สรุป ธรรมนูญความปลอดภัย (คู่มือการป้องกันฯ) โดยผู้รับผิดชอบแต่ละลำดับงานเสนอสภา

        เพื่อขอรับรอง   และเตรียมรายงานต่อ ผู้บริหารสูงสุด

   13:30 14:00 .  รายงานการจัดทำธรรมนูญฯ ต่อ กรรมการบริหาร เพื่ออนุมัติและประกาศใช้

   15:30 16:00 .  ผู้บริหารสูงสุด และคณะกรรมการบริหารตรวจสอบซักถาม และแก้ไขก่อนการประกาศใช้เป็นทางการ

    

หมายเหตุ    หลักสูตรนี้  ปกติสมาคมฯจะใช้อบรมกับองค์กรที่เป็นโรงพยาบาล  แต่หากองค์กรอื่นๆ ปราถนาจะดำเนินงานมาตรฐานเดียวกันนี้ 

                          ก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมได้

 

 

4.หลักสูตร  การซ้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน (ซ้อมอพยพหนีไฟ)ED  Evacuation Drill(B06)

 

ระยะเวลา               4 วัน.  ( 24 ชั่วโมง )

จำนวนผู้เข้าอบรม     จนท. ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 1. FBC , 2. ERT และ 3. HB. มาแล้ว  45 คน

     วันสุดท้ายในการซ้อมจริง ควรมีผู้เข้าร่วมซ้อม อย่างน้อย 100 คน

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม นำความรู้ทั้งหลาย จากหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งเหตุการณ์สมมุติและแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือมาปฏิบัติจริง

    2. เพื่อจะได้นำประสบการณ์ไปเผยแพร่ความรู้ต่อ ให้เจ้าหน้าที่ขององค์กร

    3. เป็นกิจกรรมคุณภาพตัวอย่างในการทำงานร่วมกัน เพื่อนำไปสู่กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพที่เป็นรูปธรรม

    4. ประเมินผลการพัฒนาระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยตามมาตรฐานสมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA 

        เพื่อรับโล่ห์ FARA-FS Certified

หัวข้อวิชา

  วันแรก   ช่วงเช้า         : ประชุมเตรียมการซ้อมแผนฉุกเฉิน (ทฤษฎี)

    : แบ่งแยกหน้าที่ตามเหตุการณ์สมมุติ ที่เขียนขึ้นเมื่อหลักสูตร 2 (ทฤษฎี)

     – ช่วงบ่าย        : ทบทวนการจัดระเบียบคนหมู่มากเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (ปฏิบัติ)

    : กำหนดรายละเอียดแต่ละหน้าที่ โดยแยกแต่ละกลุ่มฝึกซ้อม (ปฏิบัติ)

  วันที่สอง  ช่วงเช้า        : ทบทวนการใช้รอกหนีไฟ และ CPR  (สำหรับทีมกู้ชีพ หรือผู้ได้รับมอบหมาย) (ปฏิบัติ)

    : บันทึกเสียงบรรยายของ .คณาทัต และ ERT

    : ทบทวนการผจญเพลิง ของทีมดับเพลิง (ปฏิบัติ)

    : ฝึกการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของทีมเช็คชีวิตติดต่อ  (ปฏิบัติ)

      – ช่วงบ่าย        : จัดเตรียมความพร้อมครั้งสุดท้าย (ปฏิบัติ)

    : ซ้อมย่อยตามเหตุการณ์สมมุติ          ( ซ้อมครั้งที่ 1 - 2 ) (ปฏิบัติ)

    : ประเมิน - แก้ไขปรับปรุง

  วันที่สาม  ช่วงเช้า       : ซ้อมย่อยตามเหตุการณ์สมมุติ          ( ซ้อมครั้งที่ 3 - 4 ) (ปฏิบัติ)

    : ประเมิน - แก้ไขปรับปรุง

    : ซ้อมทำควันไฟ

      - ช่วงบ่าย           : ซ้อมย่อยตามเหตุการณ์สมมุติ         ( ซ้อมครั้งที่ 5-6-7) (ปฏิบัติ)

    : ประเมิน - แก้ไขปรับปรุง

  วันที่สี่  ช่วงเช้า           : จัดเตรียมความพร้อมครั้งสุดท้าย     ( ซ้อมครั้งที่ 8 ) (ปฏิบัติ)

    : ซ้อมครั้งที่ 9  ร่วมกับผู้แสดงสมทบในองค์กร (ปฏิบัติ)

    : ประเมิน - แก้ไขปรับปรุง

     - ช่วงบ่าย           : ซ้อมอพยพครั้งที่ 10 โดยคณะผู้บริหารของหน่วยงาน เข้าร่วมสังเกตุการณ์

    : มอบวุฒิบัตร  และปิดการอบรม

อุปกรณ์ที่ใช

    1.  สายส่งน้ำดับเพลิง พร้อมหัวฉีด

    2. รอกหนีไฟ และอุปกรณ์ประกอบเพื่อความปลอดภัย

    3. หน้ากากกันควันพิษแบบมีถังอัดอากาศ(BA.) 3-4 ชุด

    4. รถบัญชาการ พร้อมอุปกรณ์อีกหลายรายการ

    5. อุปกรณ์ที่ทางหน่วยงานต้องเตรียม อาทิ  วิทยุสื่อสาร , เครื่องขยายสียง ,

    อุปกรณ์ทำควัน และระเบิด ฯลฯ ( ตามเอกสาร A07 )

หมายเหต

   :  ผู้เข้าอบรมต้องแต่งกายพร้อมฝึก (กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบพร้อมถุงเท้า  ใส่หมวกแก๊ป)

   :  หากซ้อมกลางคืน  ให้เริ่ม เวลา 13:00 น. – 20:00 น.

 

ประเภทของเหตุการณ์สมมุติและการซ้อม

 

  1. สำหรับ ERT รุ่นที่ 1 ซ้อมกลางวันในสถานที่สมมุติ 10 รอบ

  2.สำหรับ ERT รุ่นที่ 2  ซ้อมกลางวัน และกลางคืน 10 รอบ ในสถานที่สมมุติ ร่วมกับ ERT รุ่นที่ 1

  3. สำหรับ ERT รุ่นที่ 3  ซ้อมในสถานที่จริง 2 พื้นที่  พื้นที่ละ 5 รอบ  ร่วมกบ ERT รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

 

 

ขยายความเกณฑ์ขั้นต้นสู่มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยFARA-FS (Fire Safety) Certified

 

1.  ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้นจนถึงขั้นปานกลางอย่างถูกต้อง

  1.1 ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) แต่ละประเภท ให้เหมาะสมกับพื้นที่ และวัตถุเชื้อเพลิง  เช่น ในห้องที่ต้องการ

        ความสะอาด  ห้ามใช้เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง และเครื่องดับเพลิงที่ทำให้เกิดสารพิษหรือสกปรก เป็นอันขาด  อาทิ  ห้องผ่าตัด (OR) 

       ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) ห้องฉุกเฉิน (ER)  อาคารผลิตอาหารหรือยาห้องเก็บหรือผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าละเอียดอ่อน ห้องอื่นที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

       ให้ใช้เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือน้ำยาเหลวระเหยที่ไม่มีสารพิษ CFC   และใช้น้ำ หรือโฟม ในบริเวณที่เชื้อเพลิงมีลักษณะเป็น

       ของแข็งเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ยาง ไม้ ผ้า กระดาษ พลาสติค ฯลฯ

  1.2 จำนวนเครื่องดับเพลิงซึ่งมีประสิทธิภาพในการดับเพลิง ไม่ต่ำกว่า 6A-10B ไม่น้อยกว่า 1 เครื่องต่อพื้นที่ 200 ตร.เมตร

  1.3 จำนวนเครื่องดับเพลิงไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง ต่อระยะห่างไม่เกิน 20 เมตร

  1.4 ห้ามติดตั้งเครื่องดับเพลิงสูงจากพื้น (วัดถึงส่วนสูงสุดของเครื่องฯ) เกินกว่า 140 .. สำหรับเครื่องที่มีน้ำหนักเบา(ไม่เกิน 10 กิโลกรัม) 

        และห้ามติดตั้งเครื่องดับเพลิงขนาดหนัก(เกิน 10 กิโลกรัม) สูงกว่า 90 ซม. โดยเฉพาะเครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

       ในหลายๆ ประเทศนิยมตั้งเครื่องดับเพลิงไว้บนพื้น โดยมีถาดรอง เพื่อให้สามารถหยิบใช้ได้โดยสะดวกทุกคน

  1.5 ต้องมีระบบดับเพลิงเพื่อรองรับเพลิงไหม้ขั้นปานกลาง ถึงขั้นรุนแรง  อาทิ ม้วนสายยางฉีดดับเพลิง (Fire HoseReel ) ,สายฉีดดับเพลิงแบบแขวน

        (Fire Hose Rack)  , ม้วนสายส่งน้ำดับเพลิง (Fire Delivery Hose) ,สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Fighting Hose) , 

        สายสูบน้ำดับเพลิง (Suction Hose)  พร้อมทั้งมีแหล่งเก็บน้ำดับเพลิง (Water Tank) ,เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire  Pump) ,

        ท่อทางจ่ายน้ำดับเพลิง (Fire Hydrant) ,ท่อรับน้ำดับเพลิง ( Inlet Valve)

 

2.  มีป้ายสื่อความปลอดภัย ( Safety Sign )

  ที่ต้องจัดให้มีเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทุกมุม ในระยะไกล ทั้งเวลากลางวัน และกลางคืน ส่วนใหญ่ คือ ป้าย 3 มิติแบบเรืองแสง

  2.1 ป้ายบอกทางหนีไฟ ( Fire Exit )  ใช้เฉพาะช่องทางหนีไฟเท่านั้น

  2.2 ป้ายทางออกฉุกเฉิน ( Emergency Exit ) ที่จัดเตรียมไว้ แม้จะเป็นหน้าต่าง

  2.3ป้ายทางเข้า-ออก ( Entrance - Exit )  ทางขึ้น-ลง

  2.4ป้ายบอกจุดติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน-ระงับอัคคีภัย และอุปกรณ์เตือนภัยต่าง อาทิ  เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ(Portable Fire Extinguisher),

       ตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) , จุดเปิดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) ,  จุดติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ  เช่น

       รอกหนีไฟ ( Fire Escape Device ) ฯลฯ

  2.5 ป้ายบอกชื่ออาคาร, แผนก, ชั้น, ห้อง หรือช่องทางต่างๆ ทุกช่อง  ทุกประตู รวมทั้งทางตัน , บริเวณอันตราย,ป้ายจุดรวมพล (Assembly Area) ,

        ป้ายกองบัญชาการแผนฉุกเฉิน (Emergency Response Room) , ป้ายจุดปลอดภัย (Safe Area)ของแผนก

  2.6 ป้ายระบุ ห้ามใช้ลิฟท์ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ติดไว้นอกลิฟท์ ทุกๆ โถงเข้าลิฟท์

  2.7 ป้ายบอกความรุนแรงของสารไวไฟ, สารเคมี, สารกัมมันตรังสี, วัตถุมีพิษ ฯลฯ

  2.8 ป้ายกฏระเบียบ  ข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติ  ป้ายจราจร, ป้ายรณรงค์ให้เกิดความปลอดภัย ฯลฯ

 

ป้ายต่างๆเหล่านี้ จะต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะไกล หลายมุมมอง ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน

 

3.  มีแผนฉุกเฉินและรายงานการฝึกปฏิบัติตามแผน ซึ่งจะต้องมีรายการดังต่อไปนี้

 

  3.1  แผนกำหนดบุคลากรและหน้าที่ตามแผนฉุกเฉิน  ( แบ่งเป็น 6 ทีม ) A11 จะต้องมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร 

         โดยระบุชื่อ (มิใช่เพียงตำแหน่ง)

  3.2  ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน A12

  3.3  เหตุการณ์สมมุติ ซึ่งมีข้อกำหนดแนบท้ายตัวอย่าง C01

  3.4  สรุปประเมินผลการปฏิบัติตามแผน (เอกสาร A09)

  3.5  มีภาพถ่าย และ VDO การซ้อม