รายชื่อองค์กรที่เข้าร่วม

มาตรฐาน Asia SHE

ปรับปรุงเมื่อ   ด/ว/ป

FARA-Fire Safety Cetification

โปรดทราบ :สมาคมฯ FARA จะได้พัฒนามาตรฐาน FARA-FS Certified ไปเป็น

มาตรฐานสากล Asia SHE ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม คศ.2011และ

ยกเลิกสมาชิก FARA-FS Certified ทั้งหมด จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 New tool of FARA for Member’s Accreditation

 By Tom Kanathat Chantrsiri : President of APFA Thailand

 The Asia-SHE Standard

ระหัส

ชื่อองค์การ - ผ่านมาตรฐาน ASIA-SHE

สถานะภาพ

Certificate

จำนวนรุ่นERT

ERT

Thai

Auditor

( I )

Auditor

( R )

Auditor

( A )

อบรมล่าสุด

หลักสูตร/วันที่

ลังเล

01

คลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนา กทม.

1

 

 

4

2

2

 

 

ERT 4 / 26-เมย.54

 

02

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

1

 

 

2

3

 

 

1

 

 

03

โรงพยาบาลพิจิตร

1

 

 

3

5

 

 

 

 

 

04

สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์ จ.ปทุมธานี 

1

 

 

6

5+1

 

 

1

 

 

A05

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (RFS)

 

 

 

 

 

 

 

 

ED 1/ 26-29 มี.ค.55

 

06

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

07

บมจ.โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป P2B กทม.

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

08

โรงพยาบาลบางปะกง  จ.ฉะเชิงเทรา

1

 

 

3

 

 

 

 

 

 

09

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร (ไม่ได้ไหว้ครู)

1

 

 

3

2

 

 

 

 

 

10

โรงพยาบาลกำแพงเพชร (ไม่ได้ไหว้ครู)

1

 

 

1

1

 

 

 

 

 

A11

โรงพยาบาลสงฆ์ กทม.

 

 

 

 

 

 

 

 

ERT 1 / 28-เมย.55

 

12

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  จ.เชียงราย 

1

 

 

2

3

 

 

 

 

 

13

โรงพยาบาลพญาไท 2  กทม. 

1

 

 

7

 

 

 

 

 

 

14

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จ.อุบลราชธานี

1

 

 

1

4+6

 

 

 

 

 

15

โรงพยาบาลปทุมธานี

1

 

 

3

4+3

 

 

 

 

 

16

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  กทม. 

1

 

 

3

4+2+4

 

 

 

 

 

17

โรงพยาบาลขอนแก่น  (ไม่ได้ไหว้ครู)

1

 

 

4

44

 

 

 

 

 

18

โรงพยาบาลศรีสะเกษ

1

 

 

2

2

 

 

 

 

 

19

โรงพยาบาลพญาไท 3  กทม. (ไม่ได้ไหว้ครู)

1

 

 

3

 

 

 

 

 

 

20

โรงพยาบาลตรัง (ไม่ได้ไหว้ครู)

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

21

สถาบันโรคผิวหนัง  กทม. (ไม่ได้ไหว้ครู)

1

 

 

2

 

2

 

 

 ED 4 / 24-27 มค.54

 

22

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17  จ.สุพรรณบุรี 

1

 

3

2

 

2

 

 

 

 

23

โรงพยาบาลพญาไท 1  กทม.

1

 

 

5

 

2

 

 

 

 

24

โรงพยาบาลชลบุรี 

1

 

 

2

2+5

 

 

 

 

 

25

บมจ.โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป  P2A เทียนทะเล  กทม.

 

 

 

3

2+2

 

 

 

 

 

26

อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์  สนามเป้า  กทม.

 

 

 

3

 2

 

 

 

 

 

27

บมจ.โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป  P1 บางพลี  กทม.

 

 

 

2

1+1

 

 

 

 

 

28

โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก

1

 

 

2

5

6

 

 

 

 

29

โรงพยาบาลสมุทรสาคร (ไม่ได้ไหว้ครู)

1

 

 

1

3+2

 

 

 

 

 

30

โรงพยาบาลพุทธโสธร, จ.ฉะเชิงเทรา

1

 

 

2

5

 

 

 

 

 

31

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

1

 

 

4

3

 

 

 

ERT4-5 / 30-8 กย.54

 

32

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด  กทม. 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

33

อาคารโมเดอร์นฟอร์ม ทาวเวอร์ กทม.

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

34

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า, จ.เพชรบุรี

1

 

 

1

2

 

 

 

 

35

บริษัท บรอยนิ่ง จำกัด  จ.สมุทรสาคร

1

 

 

6

 

 

 

 

EVAC / 18 มค.55

 

36

โรงพยาบาลหัวหิน, จ.ประจวบคิรีขันธ์

1

 

 

2

5

2

 

2

Spinal M./ 20 กพ.55

 

37

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพฯ

1

 

 

3

4

 

 

 

 

38

CDG Group กทม. (ไม่ได้ไหว้ครู)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

โรงพยาบาลนครปฐม

1

 

 

3

5

 

 

 

EVAC / 3-6 ตค.54

 

40

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

41

ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

 

 

1

 

 

 

 

 

42

บ.ยัสปาลจ. กรุงเทพมหานคร

 

 

 

2

 

 

 

 

 EVAC / มีค.54

 

43

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี

1

 

 

12

1

 

 

 

ERT2/เม.ย.54

 

44

โรงพยาบาลระนอง

1

 

 

2

 

3

 

 

Spinal M.4 กย.54

 

45

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

1

 

 

3

 

 

 

 

 

 

46

สถาบันการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและกู้ภัย EFAR ประเทศสิงค์โปร์

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

องค์กรช่วยชีวิต Rayamars ประเทศมาเลเซีย

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

โรงพยาบาลศิครินทร์, กรุงเทพฯ  (ไม่ได้ไหว้ครู)

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

49

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์, นครปฐม

1

 

 

4

2

 

 

 

 ED 4 / 22-25 สค.54

 

50

โรงพยาบาลเกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี (ไม่ได้ไหว้ครู)

1

 

 

1

 

 

 

 

Spinal M.4 กย.54

 

51

กรมสุขภาพจิต (ไม่ได้ไหว้ครู)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

1

 

 

4

 

 

 

1

ERT 5/ มี.ค.55

 

53

โรงพยาบาลอานันทมหิดล, จ.ลพบุรี

1

 

 

1

3

3

 

 

 

 

54

โรงพยาบาลคิรีรัฐนิคม, สุราษฎร์ธานี (ไม่ได้ไหว้ครู)

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

55

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา, กาญจนบุรี

 

 

 

1

 

6

 

 

 ED2 / 19-22 มี.ค..55

 

 

Certificate 1

Safety (Emegency)

ด้านความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน

อบรม 4 หลักสูตร และทำคู่มือเสร็จแล้ว

พร้อมแสดงเจตจำนงเป็นลายลักษณ์อักษร

Certificate 2

Health

ด้านสุขอนามัย

โดยเน้นนโยบายขององค์กรที่ก่อ

ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมด้านสุขภาพ

ต่อพนักงาน ภายใน 1 ปี

Certificate 3

Environment

ด้านสิ่งแวดล้อม

โดยเน้นนโยบายขององค์กรที่ก่อ

ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมด้าน

สิ่งแวดล้อมในเชิงการเป็นองค์กรตัวอย่าง

ประเมินใหม่

ทุก 3 ปี

ครั้งต่อไป มกราคม พ.ศ.2557

ERT-Thai

คือผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพิเศษที่สมาคมฯจัดขึ้นทั้งใน และนอกประเทศโดยต้องมี

วุฒิบัตรเฉพาะ หรือผู้ผ่านการฝึกงานกับ สมาคมฯ ตามระเบียบ ซึ่งจะได้รับวุฒิบัตรเช่นกัน

เครื่องแบบวิทยากร

ERT-Thai แต่งชุดวิทยากรได้ โดยสมาคมฯ จะมอบ "บ่าERT" และ ตราผ้าปักเครื่องหมาย Patch

ให้ 1 ชุด (ดู แบบชุดได้ Click)

ศึกษาโครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันอัคคีภัย

องค์มาตรฐานและ

การประเมิน E01

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการป้องกันอัคคีภัย และความปลอดภัย ให้กับหน่วยงานต่างๆ

โดยใช้การอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด และรับรองมาตรฐานนานาชาติอาทิ NFPA, APFA

 และ ACAP ด้วยการจัดการเชิงคุณภาพ ภายใต้ปรัชญา " คุณธรรมนำปลอดภัย "

ระดับการซ้อมแผน

5 ระดับ (Stage)

ระดับ 1 ซ้อมกลางวัน, ระดับ 2 ซ้อมกลางวัน - กลางคืน, ระดับ 3 ซ้อมในหน่วยงานจริงย้ายแค่จุดปลอดภัย, ระดับ 4 ซ้อมหน่วยงานจริงอพยพถึงจุดรวมพล, ระดับ 5 ซ้อมหน่วยงานภายนอกภายใน

บันได 12 ขั้น

เพิ่มเป็น 15 ขั้น

ยุทธศาสตร์ บันได 12 ขั้น สู่ “ การป้องกัน-บรรเทาภัยอย่างยั่งยืน ”

ตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย FARA-FS Certified และเพิ่มอีก 3 ขั้น เป็น ASIA-SHE

ลังเล

ภายในองค์กรมีปัญหา ไม่สามารถปฏิบัติตาม ASIA-SHE ได้ 100 %  เฝ้าสังเกตุการณ์

 

  กรุณานำตราสัญญลักษณ์ ASIA-SHE  ไปประดับไว้ในคู่มือฯ หรือสิ่งเผยแพร่อื่นๆ ตามความเหมาะสม  

Top