แนวทางการจัดทำคู่มือ

การป้องกัน ระงับอัคคีภัย และภัยพิบัติ

ในโรงพยาบาล หรือ สถานประกอบการอื่นๆ

Update

A01

A02-E

A04

A06

A08

A10

A12

A14

A16

A18

A20

A22

A24

A26

A28

A30

A32

A34

A36

A02

A03

A05

A07

A09

A11

A13

A15

A17

A19

A21

A23

A25

A27

A29

A31

A33

A35

A37

สารบัญ

(1) คำนำ-แผนผัง

(2) กิตติกรรมประกาศ

แผนกต่างๆ และจำนวนเจ้าหน้าที่แต่ละแผนกในโรงพยาบาล

(3) บทที่ 1 องค์มาตรฐาน

  1.1  มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย  FARA-FS Certified โดยสมาคมฯ FARA

  ปัญหาและความเสี่ยง

  วิธีดำเนินการ

  เกณฑ์ขั้นต้นสู่มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย FARA-FS Certified

  1.2   มาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพตามเกณฑ์ของ HA โดย พรพ.

  1.3   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

  1.4   โครงสร้างหลักในระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยใน รพ.

(4) บทที่ 2   องค์ความรู้  (A01)

(5) บทที่ 3   ความรู้เรื่องก๊าซและสารเคมีที่ใช้ในโรงพยาบาล

  3.1   ภยันตรายที่เกิดขึ้น

  3.2   ก๊าซและสารเคมีที่ใช้ในโรงพยาบาล

   -  ก๊าซหุงต้ม

   -  ก๊าซทางการแพทย์

   -  สารเคมี

  3.3   การดูแลระบบก๊าซทางการแพทย์

(6) บทที่ 4    ข้อมูล และ สถิติการเกิดอัคคีภัย

  4.1   ภยันตรายจากไฟไหม้ในโรงพยาบาล

  4.2   เปรียบเทียบสถิติอัคคีภัยในต่างประเทศกับประเทศไทย

  4.3  แนวทางปฎิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาลสากล

(7) บทที่ 5    แผนการเตรียมความพร้อมรับอัคคีภัยในโรงพยาบาล

  5.1  อาคาร-สถานที่

  5.2 อุปกรณ์

  5.3  บุคลากร

  5.4  ระบบตรวจสอบ

(8) บทที่ 6   แผนปฏิบัติการระงับอัคคีภัย (แผนฉุกเฉิน) โรงพยาบาล

  6.1  สาระสำคัญของแผน

  6.2  ชื่อแผนและการประกาศใช้แผน

  6.3  การจัดบุคลากรตามแผนฉุกเฉิน

  6.4  ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

  6.5  การเตรียมผู้ป่วย อุปกรณ์การแพทย์ ยา เคมีภัณท์

   6.5.1   การจำแนกประเภทผู้ป่วย

   6.5.2   จัดทำบัญชีแยกประเภทอุปกรณ์การแพทย์ ยา เคมีภัณฑ์

   6.5.3   วัสดุครุภัณฑ์

  6.6  ขอบเขตปฏิบัติการเฉพาะแผน

   6.6.1   สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเหตุ

   6.6.2 การควบคุมเพลิงไหม้เล็กน้อย

   6.6.3 การควบคุมเพลิงไหม้รุนแรง

   6.6.4   แผนปฏิบัติการเมื่อเพลิงสงบ

  6.7  การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขณะเกิดเพลิงไหม้

  6.8  แผนปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้บริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

  6.9  หน่วยงานสนับสนุน องค์กรเครือข่าย

   6.9.1 หน่วยช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ

   6.9.2 องค์กรทางการแพทย์เครือข่าย

(9) บทที่ 7  แผนการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัต

  7.1   แผนเตรียมเหตุขู่วางระเบิด

  7.2   แผนเตรียมพร้อมเหตุปล้นจี้

  7.3   แผนเตรียมพร้อมเหตุการณ์สารอันตรายรั่วไหล

  7.4   แผนเตรียมพร้อมเหตุกรณีน้ำท่วม

  7.5   แผนเตรียมพร้อมเหตุกรณีพายุ

  7.6   แผนเตรียมพร้อมเหตุกรณีแผ่นดินไหว

  7.7   เหตุจับตัวประกัน

  7.8   ผู้ป่วยพยายามทำร้ายตัวเอง

  7.9   ผู้ป่วยทำร้ายเจ้าหน้าที่

(10) บทที่ 8  แผนปฏิบัติหลังเกิดเหตุอัคคีภัยและภัยพิบัต

 

ภาคผนวก

(11) ภาษาสื่อสารในโรงพยาบาล  

(12) คำสั่งแต่งตั้ง,ประกาศและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  -  ภาพ และรายงานกิจกรรม

  -  บรรณานุกรม

A01

A02

A02-E

A03

A04

A05

A06

A07

A08

A09

A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

A18

A19

A20

A21

A22

A23

A24

A25

A26

A27

A28

A29

A30

A31

A32

A33

A34

A35