มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย FARA-FS

(Fire Safety) Certified (E01)

สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA

มาตรฐาน FARA-FS ถูกพัฒนาเป็นมาตรฐาน ASIA-SHE ตั้งแต่ พ.ศ.2554

 

คำชี้แจง

มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย FARA-FS(Fire Safety) Certified เป็นโครงการของสมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต

FARA FIRE AND RESCUE ASSOCIATION  ที่เริ่มดำเนินการเมื่อ ..2543 (..2000)  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้องค์กรต่างๆ ทุกวิชาชีพที่กำลังพัฒนาคณภาพ

เพื่อการรับรองมาตรฐานตามวิชาชีพสาขาของตน ได้สามารถนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างมีระบบ สอดคล้องกับการจัดการเชิงคุณภาพ และ

เอื้ออำนวยอย่างยิ่งให้สามารถพึ่งพาตนเองจนยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน

  มาตรฐาน FARA-FS Certified สามารถขอการรับรองได้โดยการอบรมหลักสูตรมาตรฐาน อย่างน้อย 4 หลักสูตร คือ

 • หลักสูตรที่ 1  การดับเพลิงและช่วยชีวิตเบื้องต้น FBC Fire Basic Course ใช้เวลา 1 วัน( 6 ชั่วโมง)   ผู้เข้าอบรม 60 คน
 • หลักสูตรที่ 2  ทีมตอบสนองภาวะฉุกเฉิน ERT Emergency Response Team  ใช้เวลา  4 วัน(24 ชั่วโมง)
 • ผู้เข้าอบรมต้องผ่าน FBCจำนวน 45 คน (เพื่อเป็นทีมนำในการดำเนินงานตามมาตรฐาน FARA-FS ต่อไป)

 • หลักสูตรที่ 3  การจัดทำธรรมนูญความปลอดภัย (คู่มือการป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติขององค์กร) HB Hand Book  ใช้เวลา 3 วัน
 • (18 ชั่วโมง)ผู้เข้าอบรมต้องผ่าน ERT

 • หลักสูตรที่ 4  การอพยพตามแผนฉุกเฉิน ED Evacuation Drill  ใช้เวลา 4 วัน (24 ชั่วโมง)  ผู้เข้าอบรมต้องผ่าน HB  45 คน  ฝึกอพยพ 10 เที่ยว

  หลังจากผ่านการอบรม 4 หลักสูตรตามกำหนด  และจัดทำคู่มือเสร็จเรียบร้อยแล้ว  สมาคมฯFARA  จะได้เชิญผู้บริหารและ

  คณะกรรมการ ERTรับมอบโล่รับรองมาตรฐาน  ซึ่งมีอายุการรับรอง 3 ปี

  เมื่อครบกำหนดในปีที่ 3  สมาคมฯ FARA จะได้ประเมินมาตรฐานรอบต่อไป  โดยใช้เอกสารชุด E01  ที่ท่านได้ถืออยู่ในมือนี้

  เพื่อให้องค์กรของท่านได้ดำรงไว้ซึ่งคุณภาพตามมาตรฐาน  อันจะเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงในด้านความปลอดภัย  ทั้งผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่ในองค์กรของท่านเอง สืบเนื่องต่อไป

 

คณะกรรมการมาตรฐาน FARA-FS Certified

 

ขั้นตอนประเมินตามมาตรฐาน FARA-FS Certified

 

1.  มาตรฐานด้านบุคลากร  ซึ่งมี 2 มาตรฐาน คือ

  1.1  ผู้บริหารมุ่งมั่น  ให้ความสำคัญและเอื้ออำนวยต่อความปลอดภัยในชีวิตของเจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ

 

  ตัวบ่งชี้  1.1.1  ผู้บริหารกระตุ้น และอนุมัติการจัดการอบรมด้านความปลอดภัย

     1.1.2  ผู้บริหารอ่านรายงานการอบรม และให้ข้อเสนอแนะ โดยทันทีวันต่อวัน

     1.1.3  ผู้บริหารเข้าร่วม หรือสนใจ หรือให้กำลังใจผู้อบรมตลอด

     1.1.4  ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมดำเนินการตามมติของกลุ่ม

     1.1.5  ผู้บริหารช่วยขจัดข้อโต้แย้ง หรือปัญหาอันเกิดจากความไม่ร่วมมือกันในองค์กร และประสานไมตรีให้ดีอย่างใกล้ชิด

  1.2  ผู้ปฏิบัติรู้เป้าหมาย  และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการร่วมกันทั้งองค์กร ในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาความปลอดภัยให้ยั่งยืนอย่างไม่หยุดยั้ง

  บนรากฐานแห่งความรักสามัคคีกัน  จนสนองความคาดหวังของผู้รับบริการได้สมบูรณ์

 

  ตัวบ่งชี้  1.2.1  เข้ารับการอบรม เรียนรู้ จดจำ และร่วมกิจกรรมไม่มีเว้น

     1.2.2  สร้างสรรค์ และสร้างเสริมกิจกรรมบนเส้นทางแห่งความปลอดภัย อย่างสม่ำเสมอ

     1.2.3  เผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัย ให้แผ่ขยายไปทั่วทั้งองค์กรและเครือข่าย อย่างมีคุณภาพ

   ตามมาตรฐาน พร้อมรายงานความคืบหน้าเป็นเอกสารกับสมาคมฯ FARA

   1.2.4  สามารถสื่อสารอย่างสร้างสรรกับผู้บริหารขององค์กรทุกระดับ ในเรื่องอุดมการณ์ความปลอดภัยได้อย่างชัดเจน

   (มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ด้านความปลอดภัยเฉพาะ)

   1.2.5  มีมาตรการอย่างเป็นระบบในการดูแลรักษาโครงสร้างกายภาพ และอุปกรณ์ ให้มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา 

   ซึ่งสามารถตรวจสอบ ประเมินผลได้ทันที

 

2.  มาตรฐานด้านโครงสร้างกายภาพและอุปกรณ์เครื่องมือ

 

  ตัวบ่งชี้  ดูจากมาตรฐานกลางที่ได้กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย หรือข้อกำหนดจากองค์กรมาตรฐานนานาชาติ

  เปรียบเทียบกับที่มีอยู่ในองค์กร และบวกกับข้อจำกัดหรือโอกาสพื้นฐานขององค์กรนั้นๆ ตามสภาพความเป็นจริง อาทิ

  ข้อจำกัดด้านงบประมาณ เช่น องค์กรของรัฐกับองค์กรเอกชน ข้อจำกัดของการประกอบกิจการ  เช่น โรงแรมกับโรงพยาบาล

  ที่ควรใช้มาตรฐานเดียวกัน  แต่โรงพยาบาลมีผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองไม่ได้จำนวนมาก  หรือโอกาสที่องค์กรนั้นตั้งอยู่ติดกับหน่วยดับเพลิง เป็นต้น

 

สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า

มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย FARA-FS Certified นี้

จะเป็นประโยชน์แด่ท่านและคณะ ในการนำพาองค์กรของท่านสู่เป้าหมายสูงสุด

ที่ท่านคาดหวังไว้อย่างราบรื่น และปลอดภัย

 

กรุณาตอบแบบประเมินนี้ให้ตรงต่อความเป็นจริง  และส่งกลับไปยังสมาคมฯ FARA ภายใน 3 เดือน  คือ

วันที่__________________________เพื่อจะได้รับรองมาตรฐานองค์กรของท่านต่อไป

 

คะแนน

เกรด

ความหมายของผลการประเมิน

80 - 100

A

ดีเยี่ยม ( Excellent )

70 – 79

B

ดี ( Good )

60 – 69

C

ดีพอใช้ ( Fairly Good )

50 – 59

D

พอใช้ ( Fair )

ต่ำกว่า 50 คะแนน

E

ไม่มาตรฐาน ( Failure )

 

ข้อมูลองค์กรสมาชิก FARA-FS Certified

 

ชื่อองค์กร ________________________________________________________________________________รหัส FARA-FS  _________________

ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ _____________________________________________________________________________________________________

ประเภทสถานประกอบการ ________________________________________________________________________________________________

สังกัด    _______________________________________________________________________________________________________________

ที่อยู่      _______________________________________________________________________________________________________________

             _______________________________________________________________________________________________________________

จังหวัด _____________________________________________________________________รหัสไปรษณีย์ _______________________________

โทร.     ______________________________________________________________________ แฟกซ์  ___________________________________

Web Site ______________________________________________________ E-mail  _________________________________________________

พื้นที่กว้าง_____________________________ไร่   มีอาคารทั้งสิ้น__________ อาคาร     บ้านพักอาศัย ___________หลัง 

โรงเครื่องจักร  _________________________ โรง        อาคารสูงเกิน  2  ชั้น          อาคาร    อาคารสูงที่สุด ________ชั้น 

อยู่ห่างจากสถานีดับเพลิง ________________กม. คือ  ____________________________________________________

มีเจ้าหน้าที่ในองค์กรปฏิบัติงานทั้งสิ้น  จำนวน ________________คน _______พักอาศัยในองค์กรจำนวน _______คน

ผ่านการอบรมหลักสูตร การดับเพลิงเบื้องต้น (หลักสูตร 1) แล้ว                 จำนวน  ___________________________คน

ผ่านการอบรมหลักสูตร ทีมฉุกเฉิน ERT Emergency Response Team   จำนวน  ___________________________คน

ผ่านการอบรมหลักสูตร วิทยากรสอนอัคคีภัย ERT – THAI ____________จำนวน  ___________________________คน

ผู้บริหารสูงสุด ชื่อ ____________________________________________ตำแหน่ง ____________________________________________________

ประธานสภาความปลอดภัย ชื่อ  ________________________________ ตำแหน่ง _____________________________________________________

ผู้บัญชาการแผนฉุกเฉิน คนที่  1 ชื่อ ______________________________ตำแหน่ง ____________________________________________________

รับโล่มาตรฐาน FARA-FS  เมื่อวันที่  _____________________________ สถานที่  _____________________________________________________

 

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับโล่มาตรฐาน FARA-FS Certified

 

ผู้บันทึกข้อมูลนี้ ชื่อ  __________________________________เมื่อวันที่ _______________________

 

รายงานผลการประเมินโครงสร้างอาคารและอุปกรณ์

หัวข้อที่ประเมิน

จำนวนตาม

มาตรฐาน

จำนวน

ที่มีอยู่

 

อุปกรณ์ป้องกันระงับอัคคีภัยและช่วยชีวิต

1.    เครื่องดับเพลิงแบบใช้ในห้องปลอดเชื้อ ( CO2 Clean agent)

 

 

2.    เครื่องดับเพลิงแบบใช้ทั่วไป  ( ผงเคมีแห้ง น้ำ โฟม )

 

 

3.    สายฉีดน้ำดับเพลิง ( Fire Delivery Hose )

 

 

4.    ชุดดับเพลิง ( หมวก , เสื้อคลุมดับเพลิง , รองเท้าบู๊ท , ถุงมือหนัง ฯลฯ )

 

 

5.    เครื่องช่วยหายใจ ( S C B A )

 

 

6.    รอกหนีไฟ ( Fire Escape Device )

 

 

7.    บันไดพาดช่วยชีวิตจากชั้น 2 ( แบบเคลื่อนย้ายได้ )

 

 

8.    ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ( Emergency Light )

 

 

9.    ปั้มน้ำดับเพลิงประจำอาคาร ( Fire Pump )

 

 

10.   ปั้มน้ำดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ พร้อมอุปกรณ์

 

 

11.   สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน และไฟวับวาบ ( Fire Alarm )

 

 

12.   ไฟวับวาบสีน้ำเงิน ( Strobe Light )

 

 

 

ป้ายสื่อความปลอดภัยและป้ายถาวร

13. ป้ายทางข้า – ทางออก – ทางขึ้น - ทางลง (ทั้งในและนอกอาคาร ทั่วบริเวณ

 

 

14. ป้ายชื่อห้อง – ป้ายชื่ออาคาร – ป้ายบอกชั้น - ป้ายชื่อแผนก

 

 

15. ป้ายทางหนีไฟ (ใช้เฉพาะหนีไฟ) – ป้ายทางออกฉุกเฉิน (เมื่อฉุกเฉิน แม้หน้าต่าง)

 

 

16. ป้ายแสดงจุดติดตั้งเครื่องดับเพลิง , สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ , สายฉีดน้ำดับ

     เพลิง , รอกหนีไฟ , จุดติดตั้งห่วงรอกหนีไฟ ฯลฯ

 

 

17. ป้ายห้ามใช้ลิฟท์เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ , ป้ายทางตัน , ป้ายพื้นที่อันตราย

 

 

18. ป้ายห้ามทำให้เกิดประกายไฟ , ป้ายวัตถุ-สารอันตราย ฯลฯ

 

 

19. ป้ายกองบัญชาการแผนฉุกเฉิน

 

 

20. ป้ายจุดรวมพลที่ …………………….(ทุกจุด)

 

 

เอกสาร - โปสเตอร์

21. คู่มือการป้องกันระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติ

 

 

22. ป้ายแผนผังแสดงทางหนีไฟ และทางเดินในอาคารต่างๆ

 

 

23. โปสเตอร์ขั้นตอนทั้ง 4 เมื่อมีไฟไหม้ ( เผยแพร่ให้คนทั่วไปทราบ )

 

 

24. โปสเตอร์ แผ่นพับ หรือบอร์ดให้ความรู้ด้านอัคคีภัย

 

 

 

 

สำหรับสมาคมฯ FARA พิจารณาให้คะแนน            คะแนนเต็ม 40     ได้คะแนน ______________ คะแนน

ลงชื่อผู้ประเมิน __________________________ ตำแหน่งใน ERT _______________________

 

 

รายงานผลการประเมินด้านบุคลากรและการให้ความรู้

หัวข้อที่ประเมิน

คิดเป็นร้อยละ

1.  ความร่วมมือร่วมใจและให้โอกาสของผู้บริหารระดับสูง

2.  ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยของผู้บริหาร

3.  ความร่วมมือร่วมใจของผู้ปฏิบัติงาน

4.  จำนวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรดับเพลิงเบื้องต้น ( ทั้งที่ FARA อบรม และจัดอบรมเอง )

5.  จำนวน ERT ที่สามารถปฏิบัติงานได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (เป้าหมายคือ ทุกคนในองค์กร)

 

 

 

 

 

ค่าเฉลี่ย

 

 

จำนวน

6.  จัดการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น  ( เฉพาะที่จัดเอง )

7.  จัดการฝึกซ้อมอพยพในหน่วยงาน ( เฉพาะที่จัดเอง )

8.  จัดการอบรมเกี่ยวกับอัคคีภัยและอุบัติภัยอื่นๆ ( เฉพาะที่จัดเอง )

9.  ประชุมสภาความปลอดภัย หรือ ERT ( เฉพาะที่จัดเอง )

10.  จัดการฝึกซ้อมอพยพใหญ่ (ทั้งกลางวัน – กลางคืน)  ( เฉพาะที่จัดเอง )

ครั้ง

หน่วยงาน

ครั้ง

ครั้ง

ครั้ง

   ความคิดเห็น และข้อสรุปของผู้ประเมิน

 

 

ลงชื่อผู้ประเมิน__________________________________________ตำแหน่ง__________________________

ตำแหน่งในองค์กร ________________________________________________________________________

 

นโยบายและแผนในอนาคตของผู้บริหาร

 

1.  ผู้บริหารสูงสุด ชื่อ__________________________________________________ ตำแหน่ง ________________________________________________

มีนโยบายและแผนดังต่อไปนี้

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.  ประธานสภาความปลอดภัย และ/หรือ ผู้บัญชาการแผนฉุกเฉิน

ชื่อ ________________________________________________________________ ตำแหน่ง _______________________________________________

มีนโยบายและแผนดังต่อไปนี้

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

สำหรับสมาคมฯ FARA พิจารณาให้คะแนน

คะแนนเต็ม  20

ได้คะแนน ___________ คะแนน

 

สรุปผลการประเมิน

 

องค์กร______________________________________________________________________________________รหัส FARA-FS  ___________________

ที่อยู่   _____________________________________________________________________________________________________________________
          _____________________________________________________________________________________________________________________

          _____________________________________________________________________________________________________________________

รับโล่มาตรฐาน FARA-FS Certified  เมื่อวันที่   _____________________

ประเมินครั้งที่                                 เมื่อวันที่   _____________________

ผลการประเมิน

เกณท์การประเมิน

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

ด้านโครงสร้างอาคารและอุปกรณ์

ด้านบุคลากร และการให้ความรู้

ด้านนโยบาย และแผนในอนาคตของผู้บริหาร

รวม

เกรด

40

40

20

 

100

 

 

 

 

สรุป :  องค์กรได้คะแนนร้อยละ_______________________เกรด_____________ผ่าน_____ไม่ผ่าน_____

  ในกรณีที่ผ่านมาตรฐาน  ทางสมาคมฯ จะได้เชิญผู้แทนเข้ารับมอบโล่ในโอกาสต่อไป  แต่หากไม่ผ่านเกณท์

  มาตรฐาน  สมาคมฯจะได้หารือเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา และประเมินรอบต่อไปอีก 6 เดือนข้างหน้า

ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก FARA

 

 

 

ลงชื่อ_____________________________อาจารย์คณาทัต  จันทร์ศิริ  ประธานฝ่ายวิชาการ