ASIA-SHE  ย่อมาจาก

ASIA PRE-HOSPITAL AND FIRE RESCUE FEDERATION ASSOCIATION (APFA)

SAFETY  HEALTH  ENVIRONMENT STANDARD

 

แปลว่า มาตรฐานความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดโดย สมาพันธ์การช่วยชีวิต ดับเพลิงและกู้ภัยแห่งเอเชีย (APFA)

 

โดยย่อคือ มาตรฐานความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมแห่งเอเชีย

 

ASIA-SHE ถือกำเนิด ปี พ.ศ.2553 (ค.ศ. 2010)

 

หลักการและเหตุผล

ความเป็นมา

จากการตื่นตัวของสังคมที่ปรารถนาการให้และรับบริการ หรือบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับกันได้อย่างสากล   จึงเกิดองค์กรรับรองและตรวจสอบมาตรฐานต่างๆกันอย่างแพร่หลายในทุกวิชาชีพ    อาจารย์ทินวัฒน์  มฤคพิทักษ์  ได้กล่าวไว้ในการบรรยาย หัวข้อ มาตรฐานอย่างมีมาตรฐาน   ณ ศูนย์ฝึกครูกู้ภัย FARA คลองเก้า เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 ว่า

มาตรฐาน (Standard) ตามความหมายขององค์กรมาตรฐานโลก (ISO)    มาตรฐาน ได้ถูกเขียนขึ้นโดยนำเอารายละเอียดของความจำเพาะทางเทคนิค หรือหลักเกณฑ์ต่างๆที่เห็นพ้องร่วมกัน เพื่อใช้เป็นกฎ แนวทาง หรือ นิยามของคุณลักษณะต่างๆ    ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่า วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือบริการต่างๆ เหมาะสมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

    :  มาตรฐาน (Standard) ตรงข้ามกับคำว่าห่วยแตก

       No standard

    :  มาตรฐานเป็นเรื่องของระบบ system ระบบถูก

       กำหนดโดยคน  และคนนั้นแหละที่ทำให้เสีย

       ระบบ หรือที่เรียกกันว่า 2 มาตรฐาน Double

       Standard หรืออีกชื่อหนึ่ง เลือกปฏิบัติ  ซึ่ง

       คำว่า เลือกปฏิบัติ หรือ 2 มาตรฐานนี้ ทำให้เกิด

      ความปั่นป่วนได้ ตั้งแต่ระดับ ครอบครัว หน่วย

       งาน สังคม ประเทศชาติ และโลก

 ตัวอย่างที่ชอบยกกันในระดับนานาชาติของ ISO เช่น

    :  บัตรเครดิต ต้องหนา 0.76 มิลลิเมตร

    :  ค่าความดันโลหิตของผู้ชาย ไม่เกิน 140/90

       มิลลิเมตรปรอท

Page 1 of 5

 

logo-ass

 

  :  ค่าไขมันในเลือด (คลอเลสเตอร์รอล)100-200 mg/dL

    :  แผ่นดินไหวที่อันตราย คือ 5.2 ริกเตอร์ขึ้นไป

 

 5 pages

 

ตัว

 

 

เลขค่ามาตรฐานต่างๆนี้เรียกว่า เกณฑ์ประเมินการปฏิบัติงาน หรือ Performance Criteria

ซึ่งเรามักเรียกรวมๆว่า  KPC Key Performance Criteria (เกณฑ์การประเมินปฏิบัติการที่สำคัญ) หรือ KPI   Key Performance Index

การกำหนด KPC หรือ KPI ขึ้นอยู่กับ

  1. ลักษณะของงาน    Nature of work 

  2. พฤติกรรมของบุคคล   Behavior of people  

  3. สถิติความเสี่ยงหรืออุบัติเหตุ   Statistics of risk

      and accident 

  4. วัฒนธรรมขององค์กรหรือความเชื่อ  Culture of

      organization or faith

  5. รูปแบบมาตรฐานที่คล้ายคลึงกัน   Similar

      format of standard

  6. ข้อยกเว้นหรือยืดหยุ่นที่ยังไม่ถึงจุดอันตราย 

       Exceptions or flexibilities not considered

       critical points

 

ความผิดพลาดเรื่องมาตรฐาน  Errors of Standardization

 1. ไม่ปฏิบัติตามกฎ  Not following set rules :

    1.1 ตั้งใจ    Intention

กล่องข้อความ:      1.2 ไม่รู้      Not Knowing

    1.3 หลงลืม  Forget

2. เลือกปฏิบัติ        Discrimination :

    2.1 ลำเอียง Biased

    2.2 ผลประโยชน์ส่วนตน  Own interest

    2.3 ความประมาท   Carelessness

    2.4 ความเคยชิน (สันดาน) Accustomed

3. ไม่มีความสุขในการปฏิบัติ  Unhappy to

    perform :

    3.1 ถูกบังคับ   Forded to do

    3.2 จับสลาก   Ballot

    3.3 ลากกันไป  Dragged in

4. การรับรองมาตรฐานมีความสับสน 

    Standardization is complicated :

    4.1 องค์กรมาตรฐานต่างๆไม่มีมาตรฐาน  

         Standardization Organization is not

         standardized

   4.2  นโยบายไม่ต่อเนื่องตามที่ควรเป็น

          Discontinuing policy

   4.3  ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานสูงเกินไป    

         High cost of standardization process

 

จากปัญหาดังกล่าว สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA Fire And Rescue Association

ด้วยความร่วมมือกับ สมาพันธ์การช่วยชีวิต ดับเพลิงและกู้ภัยแห่งเอเชีย APFA  Asia Pre-hospital and Fire Rescue Federation Association

และมวลสมาชิกจาก วิทยาลัยวิชาชีพการช่วยชีวิตประเทศออสเตรเลีย ACAP  Australian College of Ambulance Professional

รวมทั้งเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (ASEAN Occupational Safety and Health Network : ASEAN : OSHNET)

จึงได้กำหนดมาตรฐาน ASIA-SHE ขึ้นเมื่อ ค.ศ. 2010 หรือ พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์คือ

 

วัตถุประสงค์ มาตรฐาน ASIA-SHE  (Safety-Health-Environment Standard  )

1. เพื่อส่งเสริมนโยบายคุณภาพขององค์กรสมาชิก โดย

    มุ่งเน้น

   :  จิตวิญญาณผ่านกายภาพ Spirit through physics

   : ผู้ให้บริการ พนักงาน หรือลูกจ้าง มีคุณภาพ  พร้อมมี

      ความสุขในการทำงานก่อนผู้รับบริการ หรือ ลูกค้า

   : การปฏิบัติต่อแรงงานบนพื้นฐานกฎหมายที่เท่าเทียม

     กันของทุกๆประเทศ    โดยระมัดระวังการเข้าไป

     เกี่ยวข้อง หรือส่งเสริมรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของ

     การค้ามนุษย์ (The Worst Forms of Trafficking

     in Person)

2.  เพื่อส่งเสริมการสื่อสารเชิงบูรณาการ เพื่อให้เกิด

     ความสุขและปลอดภัย ISC  Integrate Safety

     Communication

3. เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยใน

    ภาวะฉุกเฉิน โดยเฉพาะงานด้านการดับไฟ Fire

    Service, กู้ภัย Rescue Service , กู้ชีพ

    Emergency medical Service ให้เทียบเท่าสากล

    และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน

    พ.ศ. 2551

 

โดยอบรมให้ความรู้กับบุคลากรในองค์กรเพื่อให้

1.  รู้ เข้าใจ และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน (Safety in case of  Emergency) ทั้งการดับไฟ (Fire Service) การกู้ภัย (Rescue Service) การกู้ชีพ (Emergency Medical Service)

2.  การสร้างเสริมสุขภาวะทั้งกายและจิตของผู้ปฏิบัติงาน(ก่อนผู้รับบริการ หรือลูกค้า) (Health Policy) โดยมีเป้าหมายและระบบการตรวจสอบที่มี ตัวชี้วัดเป็นรูปธรรม (แต่เดิมองค์กรต่างๆมักมุ่งเน้นด้านกายภาพเป็นหลัก    แต่ ASIA-SHE ให้ความสำคัญด้านจิตวิญญาณผ่านความรัก)

Page 2 of 5

 

 


3. 

Page 2 of 3

 

ร่วมมือกันสรรสร้างกระบวนการปกป้อง คุ้มครองสิ่งแวดล้อม (Environment) เชิงองค์กรตัวอย่าง (ใช้ความคิดสร้างสรรค์  Creativity) โดยมีผลประโยชน์ที่เห็นเป็นรูปธรรม สะท้อนกลับสู่เจ้าหน้าที่ในองค์กรอย่างเหมาะสมทั่วถึงในระยะเวลาไม่นาน

 

วิธีดำเนินงาน

องค์กรที่ปรารถนาจะเข้าสู่มาตรฐาน ASIA-SHE  มีขั้น ตอนปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. แสดงเจตจำนง โดยส่งเอกสาร ASIA-SHE 01.ซึ่งลงนามโดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กรสมาชิก  ASIA-SHE

2. ต้องมีการอบรมหลักสูตรที่กำหนด โดยสมาคมฯ FARA อย่างน้อย 4 หลักสูตรต่อเนื่อง ภายใน 1 ปี (รายละเอียดดูในเอกสาร B03-B06)

2.1 หลักสูตรที่ 1 การดับเพลิงเชิงคุณภาพ FSC  Fire Safety Certified

2.2 หลักสูตรที่ 2 ERT  Emergency Response

     Team ทีมฉุกเฉิน และอบรมให้มีสมรรถนะ

     ตามที่กำหนด ในเอกสาร A33 ซึ่งสอดคล้องกับ

     พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551

 

เมื่อผ่านการอบรมหลักสูตรที่ 2 และมีสมรรถนะตามกำหนดแล้ว ERT จะเป็นผู้ดำเนินการอบรมเจ้าหน้าที่ในองค์กรที่เหลือทั้งหมด ให้สามารถใช้เครื่องดับเพลิงเบื้องต้นและรู้ ขั้นตอนทั้ง 4 เมื่อมีไฟไหม้ ตามคู่มือ คือ พบเหตุ แจ้งเหตุ ระงับเหตุ หนีเหตุ

2.3 กล่องข้อความ:  หลักสูตรที่ 3 HB Hand book ซึ่ง ERT รุ่นที่ 1 ทุกคนต้องเข้าอบรมเพื่อจัดตั้ง สภา-SHE  (สภาความปลอดภัย สุขภาพ  และสิ่งแวดล้อม) และจัดทำคู่มือการป้องกัน ระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติ เพื่อแจกให้ทุกคนในองค์กร

2.4 หลักสูตรที่ 4 ED  Evacuation Drill    การฝึก ซ้อมอพยพตามแผนฉุกเฉิน และดำเนินการซ้อมตามมาตรฐาน 5 ระดับ ดังต่อไปนี้

2.4.1  การซ้อมระดับที่ 1  Stage 1

: ซ้อมด้วยเหตุการณ์สมมุติ และใช้สถานที่สมมุติ

 10 รอบ  (ซ้อม-ประเมิน)

: บันทึกเสียงเหตุการณ์ และกระจายเสียงปฏิบัติ

  การณ์

: จัดที่นั่งผู้ชม (ผู้ประเมิน) มี CEO เป็นประธาน

: มีการซ้อมตามคู่มือ (ข้อตกลง) ด้วย ERT เอง

: ปฏิบัติขั้นตอน MFTF โมเดล

  ( Mapping - Functional-Table Top -

   Field Exercises)

: จัดสภาพแวดล้อม สถานที่ และอุปกรณ์ตาม

  จริง (ครั้งสุดท้ายให้เปิดเส้น ให้ IV จริง)

: มอบวุฒิบัตรให้กับ ERT 

 

2.4.2  การซ้อมระดับที่ 2  Stage 2

: ปฏิบัติเช่นเดียวกับ ระดับ 1 แต่เปลี่ยนสถานที่

          : ซ้อมเวลากลางคืนอย่างน้อย 3 ครั้ง พร้อม

                อุปกรณ์ส่องสว่าง

        2.4.3  การซ้อมระดับที่ 3 Stage 3

:  ซ้อมในหน่วยงานจริง 2 พื้นที่  ที่ละ 5   

  รอบ (รวม 10 รอบ)

     :  สมมุติเหตุการณ์เพลิงไหม้ขั้นต้น แล้ว

       อพยพผู้ป่วย ไปแค่จุดปลอดภัย (ไม่มีการ

       ประกาศแผนฉุกเฉิน)

     :  มีผู้ประเมินเป็น ERT 8-12 คน จากทุกจุด

       (ซ้อมแล้วประเมินทุกรอบ)

     :  อนุญาตให้สมมุติบุคคลที่ฝึก ERT ส่วนหนึ่ง

       เป็นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เกิดเหตุ   นอกนั้นมา

       จากหน่วยงานจริง

     :  ใช้การสื่อสารตามศักยภาพจริง

     :  การซ้อมต้องครอบคลุมความเสี่ยง 3  

       ประการ

       1. ความเสี่ยงในวิชาชีพ    

       2. ความเสี่ยงในอุปกรณ์ และโครงสร้าง

          กายภาพ     

       3. ความเสี่ยงในการบริการ

     :  รอบสุดท้ายของแต่ละพื้นที่ เปิดเส้นให้ IV

        จริง

         2.4.4  การซ้อมระดับที่ 4  Stage 4

: ปฏิบัติเช่นเดียวกับ ระดับ 3  แต่เพิ่มเติมเหตุ

       ลุกลาม  จนต้องประกาศแผนฉุกเฉินและ

       อพยพไปจุดรวมพล

        2.4.5  การซ้อมระดับที่ 5  Stage 5

          : ปฏิบัติเช่นเดียวกับระดับ 4 แต่การจัดการ

            พื้นที่ และองค์ประกอบ เช่นเดียวกับระดับ 1

            หรือ 2 ซึ่งต้องมีเพลิงลุกไหม้ขยายตัวจน

            ประกาศแผนฉุกเฉิน  อพยพคนไปจุดรวมพล  

            ค้นหาผู้ติดค้าง แล้วนำออกมาด้วยรอกหนีไฟ

          : มีหน่วยงานของรัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องเข้า

            มาร่วมฝึกซ้อม อาทิ หน่วยดับเพลิง,โรงพยา-

            บาลเครือข่าย, ตำรวจ, อาสาสมัคร

          : และจบด้วยการซ้อมแถลงข่าว

3. มีการดำเนินการตามมาตรฐานASIA-SHEต่อเนื่องให้ครบถ้วน 3 ด้าน คือ                                                                                                                                              

3.1  ด้านความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน (Safety in case of Emergency) 

         โดยจะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐาน 1

         (Certificate 1) หลังจากดำเนินการตามเงื่อนไข

         ในข้อ 2

3.2  ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะทั้งกายและจิตของ

ผู้ปฏิบัติงาน (Health Policy)

Page 3 of 5

 

        

         โดยดำเนินการตามโครงการขององค์กรที่เสนอ

         ASIA-SHE  เพื่อมุ่งเน้นกิจกรรมสร้างเสริม

         สุขภาพของเจ้าหน้าที่ทั้งร่างกายและจิตใจให้

         แข็งแรง มีขวัญ กำลังใจอย่างสมบูรณ์ พร้อมที่

         จะให้ความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ ตาม

         ภาระหน้าที่ขององค์กรนั้นๆ เมื่อสำเร็จตาม

         ขั้นตอน จะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐาน 2

          (Certificate 2)

3.3   ด้านการสรรสร้างกระบวนการปกป้อง คุ้ม ครองสิ่งแวดล้อม (Environment)

         โดยดำเนินการตามโครงการขององค์กรที่เสนอ

         คณะกรรมการ ASIA-SHE  ซึ่งจะต้องเป็นโครง

         การที่มุ่งเน้นกิจกรรม  เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

         สาธารณะ โดยเจ้าหน้าที่ในองค์กรได้รับประ-

         โยชน์ อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นธรรม    ซึ่ง

         กิจกรรมดังกล่าว  ควรเกิดจากการระดมความ

         คิดของเจ้าหน้าที่ในองค์กรที่เป็นแนวคิดใหม่ ไม่

         ซ้ำ หรือ ลอกแบบจากที่เคยมีอยู่เดิม  เมื่อสำเร็จ

         ตามขั้นตอน จะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐาน 3

          (Certificate 3)

 

องค์กรสมาชิก ASIA-SHE    เมื่อได้รับหนังสือรับรอง

มาตรฐานครบ 3 ด้านแล้ว จะได้รับเชิญเข้ารับประกาศ

นียบัตรมาตรฐาน ASIA-SHE ดีเลิศ (Excellency)

กล่องข้อความ:  จากคณะกรรมการบริหาร สมาพันธ์การช่วยชีวิตดับเพลิงและกู้ภัยแห่งเอเชีย APFA  (Asia Pre -hospital & Fire Rescue Federation Association)  ในประเทศเครือข่ายของสมาพันธ์ฯ ตามความเหมาะสม

 

4. องค์กรสมาชิกฯ จะต้องจัดให้ ERT ทำหน้าที่ผู้

   ตรวจสอบมาตรฐาน (ASIA-SHE Auditors) ใน

   ปริมาณที่เหมาะสม  3 ระดับ คือ

   4.1  ผู้ตรวจสอบมาตรฐาน ASIA-SHE ระดับองค์กร

         (Internal Auditors IA) โดยผ่านการอบรม

         หลักสูตรผู้ตรวจมาตรฐาน ASIA-SHE ใน

         องค์กร (ASIA-SHE Internal Auditors) เพื่อ

         ตรวจสอบเสนอแนะให้คำปรึกษา และร่วมมือ

         กับทุกคน ทุกระดับในองค์กร เกิดความราบรื่น

         ในการดำเนินงานตามมาตรฐาน

   4.2  ผู้ตรวจสอบมาตรฐาน ASIA-SHE ระดับภูมิภาค

         (Regional Auditors RA) คือ Internal

         Auditors IA ที่ผ่านการปฏิบัติหน้าที่ เกินจาก 1

         ปี แล้วเข้าอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจมาตรฐาน

         ASIA-SHE ภูมิภาค  เพื่อตรวจสอบ เสนอแนะ

         ให้คำปรึกษา  และร่วมมือกันระหว่าง องค์กร

         สมาชิกทั่วไปภายในประเทศ

   4.3  ผู้ตรวจสอบมาตรฐาน ASIA-SHE ระดับมาตร-

         ฐาน (ASIA-SHE Standard Auditors ASA)

 

         คือ RA Regional Auditors ที่ผ่านการปฏิบัติ

         หน้าที่เกินจาก 1 ปี  แล้วผ่านการอบรมและดู

         งานที่สำนักงานใหญ่ APFA ประเทศสิงคโปร์   

         เพื่อเป็นวิทยากรหรือที่ปรึกษาให้กับองค์กร

         สมาชิก ASIA-SHE ทั้งในและนอกประเทศ

5. กำหนดลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้อง

   กับ ASIA-SHE

   โดยกำหนดจากวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรเป็น

   หลักและมีมาตรฐาน ASIA-SHE เป็นส่วนประกอบ

   เพราะวิสัยทัศน์เปรียบเสมือนเป้าหมายสุดท้ายที่

   องค์กรอยากไปให้ถึง

   สำหรับวัฒนธรรมองค์กร จะบอกเราว่า องค์กรต้องมี

   ลักษณะใด จึงจะทำให้เดินทางไปเป้าหมายได้เร็ว  มี

   ประสิทธิภาพ อย่างมีคุณภาพ

   เมื่อกำหนดวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์

   เรียบร้อยแล้ว ต้องวิเคราะห์ช่องว่างระหว่าง

   วัฒนธรรมใหม่ที่ต้องการ กับกับวัฒนธรรมเดิมใน

   ปัจจุบัน เพื่อประเมินภารกิจให้เหมาะสม โดยกำหนด

   เป็น “กลยุทธ์ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร” หมาย

   ถึงแนวทางหรือสะพานเชื่อมช่องว่างสิ่งที่เราเป็นอยู่ 

   ไปสู่สิ่งที่เราต้องการจะเป็น  นิยมทำกัน 2 ลักษณะ

   คือ

1.  ค่อยเป็นค่อยไป : ใช้วิธีสร้างกระแส แทรกซึม

  การเปลี่ยนแปลงในทุกกิจกรรม ส่งผลกระทบต่อ

  คนในองค์กรน้อย  แต่ใช้ระยะเวลานาน

2.  แบบผ่าตัด  :  เป็นการเปลี่ยนแปลงทันทีทันใด 

   ช่วงแรกมีการเจ็บปวดบ้าง แต่ได้ผลดีในระยะยาว

 

ปัญหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรที่พบบ่อย

1.  พนักงานคิดว่าองค์กรดีอยู่แล้ว ไม่เห็นจำเป็นต้อง

     ปรับเปลี่ยน

2.  พนักงานไม่สนใจผู้รับบริการ หรือลูกค้า

3.  พนักงานขาดความคิดสร้างสรรค์ ที่จะพัฒนาสินค้า

    หรือการบริการใหม่ๆ ให้ตรงต่อความต้องการของ

    ลูกค้า

4.  พนักงานคอยแต่จะทำตามคำสั่ง(Reactive) ไม่เคย

    คิดที่จะพัฒนางานในแบบเชิงรุก (Proactive)

5.   ผู้บริหารและพนักงานเน้นแต่งานธุรการ  ไม่คำนึงถึง

    ความก้าวหน้าขององค์กรที่มีความเป็นเลิศในความ

    คาดหวังของลูกค้า

6.  ผู้นำองค์กรเชื่องช้าหัวเก่า บริหารไม่เป็นธรรม เสีย

    เวลามาก กับการจ้ำจี้จ้ำไชพนักงานขาดคุณภาพ ไม่

    มีเวลาใส่ใจพนักงานที่ทำงานดี และไม่สามารถนำการ

    เปลี่ยนแปลงให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นในองค์กรได้

 

 

 

 

 

Page 4  of 5

 

ผู้ดำเนินงาน และรับผิดชอบ มาตรฐาน ASIA-SHE

สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA Fire And

Rescue Association

เลขที่ 32/14 หมู่ 7 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี  กม.21 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 9     

โทร. 02-9059069 , 081-6393529  , 081-4844838

Website www.firefara.org

 

อำนวยการโดย:

อาจารย์คณาทัต  จันทร์ศิริ  ประธานสมาพันธ์การช่วยชีวิต ดับเพลิง และกู้ภัยแห่งเอเชีย APFA Asia Pre-hospital & Fire Rescue Federation Association

 

ค่าใช้จ่าย

ในการอบรมหลักสูตรต่างๆ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยสมาคมฯถือว่าเป็นเงินบริจาคเข้าโครงการสาธารณะกุศลต่างๆ

ส่วนการดำเนินการตามมาตรฐานนอกจากนั้น ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ภาคผนวก

 

กล่องข้อความ:  เพื่อให้สอดคล้องกับความเจริญทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคม และการพัฒนาทางวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมสันติภาพความปลอดภัย และเสถียรภาพในภูมิภาคอาเซียน ตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ASEAN ECONOMIC COMMUNITY ใน ค.ศ. 2015  ภายใต้ความรับผิดชอบเสาหลักประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN  Socio – Cultural Community : ASCC) ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงาน 4 เรื่อง คือ

1.  เรื่องการพัฒนามนุษย์ (Human Development)

2.  เรื่องการส่งเสริมการจ้างงานที่เหมาะสม (Decent Work)

3.  เรื่องการคุ้มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection)

4.  เรื่องสิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights)

 

สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA Fire And Rescue Association และสมาพันธ์การช่วยชีวิต ดับเพลิงและกู้ภัยแห่งเอเชีย APFA Asia Pre-hospital and Fire Rescue Federation Association  จึงได้เข้าร่วม เชื่อมโยงข้อกำหนดและเงื่อนไขสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ทั้งกายและจิตวิญญาณ

ของมนุษย์ทุกคนทุกชาติ ในบริบทของ ASEAN  อาทิ

 

1. เครือข่ายความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของอาเซียน( ASEAN Occupational Safety and Health Network : ASEAN OSHNET) 

 

 

 

ซึ่งประเทศไทยโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (ผิดพลาด! การอ้างอิงการเชื่อมโยงหลายมิติไม่ถูกต้องร่วมจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2542  ตามแผนปฏิบัติงานของเครือข่าย พ.ศ. 2554-2558  เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในภูมิภาคอาเซียน

2. สถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Person : TIP) ซึ่งประเทศไทยถูกจัดอยู่ในระดับ 2 ของกลุ่มประเทศบัญชีรายชื่อจับตามอง (Tier 2 Watch List) ปี 2553-2554  และในปี 2555 อยู่ในภาวะเสี่ยงที่อาจปรับลดลงสู่ระดับ Tier 3  โดยอัตโนมัติ (Automatic  downgrade waiver)   จากมาตรการกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการค้ามนุษย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ค.ศ.2000 (Trafficking Victim Protection Act of 2000 (TVPA) ซึ่งหมายถึงประเทศไทย ดำเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำ  และไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างมีนัยสำคัญ

ASEAN  จึงร่วมพิจารณาการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายแรงงาน รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ในกลุ่ม

 

ประเทศสมาชิก (Comparative Study on Labour Laws in ASEAN Member States)

เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อแรงงาน บนพื้นฐานกฎหมายที่เท่าเทียมกัน  และการศึกษาเพื่อพัฒนาแนวทางของอาเซียนเรื่อง  การขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ของการใช้แรงงานเด็ก (Toward an ASEAN Roadmap on the Elimination of the World Forms of Child Labour)

( ที่มา : กระทรวงแรงงาน  www.labour.go.th )

3. มาตรฐานการช่วยชีวิตในประเทศไทย ให้เป็นไปตามบริบทแห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกฉิน พ.ศ.2551 ซึ่งในหมายเหตุต่อท้าย พ.ร.บ.นี้ได้อธิบายว่า 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่การปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ในปัจจุบันยังขาดระบบบริหารจัดการด้านบุคลากร  อุปกรณ์และเครื่องมือช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน  รวมทั้งยังขาดหน่วยงานรับผิดชอบประสานการปฏิบัติการ   ทำให้มีผู้ป่วยฉุกเฉินต้องเสียชีวิต เสียอวัยวะ หรือเกิดความบกพร่องในการทำงานของอวัยวะสำคัญ  รวมทั้งทำให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยรุนแรงขึ้น โดยไม่สมควร  เพื่อลดและป้องกันการสูญเสียดังกล่าว  สมควรกำหนดให้มีคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินขึ้น เพื่อกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน  ตลอดจนกำหนดให้มีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ขึ้น เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการบริหารจัดการ  การประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน  และการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการ  เพื่อให้เกิดความร่วม

 

 

Page 5 of 5

 

 


มือในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกัน  อันจะทำให้ผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง  เท่าเทียม  มีคุณภาพมาตรฐาน โดยได้รับการช่วยเหลือ และรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

( ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนทื่ 44: 6 มีนาคม 2551 )

 

..บ.นี้  แบ่งออกเป็น  5 หมวด  1 บทเฉพาะกาล  45มาตรา

โดยที่สมาคมฯ FARA และ ASIA-SHE  จะได้คัดย่อมาบางส่วนที่สำคัญ  ดังนี้

 

มาตรา 3

การแพทย์ฉุกเฉิน ”  หมายความว่า การปฏิบัติการฉุกเฉิน  การศึกษา การฝึกอบรม  การค้นคว้า  และ การวิจัยเกี่ยวกับการประเมิน  การจัดการ  การบำบัดรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน และการป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน

“ ผู้ป่วยฉุกเฉิน ”  หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหัน  ซึ่งเป็นภยันตรายต่อการดำรงชีวิต หรือการทำงานของอวัยวะสำคัญ   

    จำเป็นต้องได้รับการประเมิน การจัดการ และการ

    บำบัดรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการเสียชีวิต

    หรือการรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บ หรืออาการป่วย

    นั้น

กล่องข้อความ:  “ ปฏิบัติการฉุกเฉิน ” หมายความว่า  การปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน นับแต่การรับรู้ถึงภาวะ การเจ็บป่วยฉุกเฉิน  จนถึงการดำเนินการให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบำบัดรักษาให้พ้นภาวะฉุกเฉิน  ซึ่งรวมถึงการประเมิน  การจัดการ  การประสานงาน  การควบคุมดูแล  การติดต่อสื่อสาร  การลำเลียงหรือขนส่ง  การตรวจวินิจฉัย  และการบำบัดรักษา  พยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งนอกสถานพยาบาล และในสถานพยาบาล

 

หมวด 1 :  คณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) 

             มาตรา 5 –  มาตรา 13

หมวด 2 :  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

             มาตรา 14 – มาตรา 27

  หมวด 3 :  การปฏิบัติการฉุกฉิน มาตรา 28 – มาตรา  32

  หมวด 4 :  กองทุนแพทย์ฉุกเฉิน  มาตรา 33 – มาตรา 36

หมวด 5 :  โทษทางปกครอง  มาตรา 37 – มาตรา 40

 

บทเฉพาะกาล

 

สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต  จะได้นำหลักการ หลักเกณฑ์ต่างๆ เบื้องต้น ในภาคผนวกนี้ นำไปประกอบเป็นมาตรฐาน ASIA-SHE  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณชนระดับสากล  อย่างเป็นรูปธรรมบนพื้นฐานแห่งความรักสามัคคีของมนุษยชาติอย่างยิ่งยวด

 

 

คำปฏิญาณตนของ ERT และ

มวลสมาชิก FARA

 

 

(สำหรับพุทธศาสนิกชน)  สวดนโม 3 จบ 

(ศาสนาอื่น ระลึกตามหลักศาสนานั้นๆ) แล้วตั้งจิตอธิษฐานด้วยสมาธิมั่นคง 

ก่อนกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณต่อครูกู้ภัย

 

ณ ที่ประชุมแห่งนี้  ข้าพเจ้า .................................... (เอ่ยนามตนเอง)

ขอให้คำสัตย์ปฏิญาณด้วยความสมัครใจ และมั่นใจว่า

 

1.  ข้าพเจ้า  จะอุทิศตัวเพื่อการดับไฟ กู้ภัย กู้ชีพ  ตามมาตรฐานของ ERT

     โดยให้บริการแก่มวลมนุษชาติ อย่างเต็มความสามารถ

 

2.  ข้าพเจ้า  จะช่วยบรรเทาทุกข์ของเขาเหล่านั้น  โดยไม่คำนึงถึงเพศ   อายุ  

     ฐานะ  เชื้อชาติ  สัญชาติ  ศาสนา  สังคม  และลัทฺธิการเมือง

 

3.  ข้าพเจ้า  จะใช้ความรู้ความชำนาญที่มีอยู่  ให้บริการแก่สาธารณชน  และ

     พัฒนาการดับไฟ กู้ภัย กู้ชีพ ของประเทศไทย  อย่างเต็มความสามารถ

 

4.  ข้าพเจ้า  จะยึดมั่นในความซื่อสัตย์  และรักษาไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ แห่งวิชาชีพ

     การดับไฟ กู้ภัย กู้ชีพ เยี่ยงERT ที่ดี  ไม่ประพฤติหรือร่วมทำการใดๆ

     ให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ ERT

 

5.  ข้าพเจ้า  จะหมั่นศึกษา ติดตามความก้าวหน้า ในวิชาการดับไฟ กู้ภัย กู้ชีพ 

     รวมทั้งพัฒนา และ ถ่ายทอดความรู้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานแห่งการเป็น ERT

     อย่างดีที่สุด

 

6.  ข้าพเจ้า  จะเข้าร่วมรักษามาตรฐานสูงสุดแห่งศีลธรรม จรรยาบรรณ 

     มารยาทแห่งวิชาชีพของ ERT แต่ละคน  และจริยธรรมแห่ง ERT เสมอ

 

7.  ข้าพเจ้า  กระทำตามคำสัตย์ปฏิญาณ ด้วยความสมัครใจ  ภายใต้ความตระหนัก

     อย่างลึกซึ้ง  ถึงความไว้วางใจต่อ ERT ทีมีอยู่ในสาธารณชน

 

 

  Update