การสื่อสารเพื่อความปลอดภัย

เชิงบูรณาการสำหรับงานคุณภาพ

ISC INTEGRATED SAFETY COMMUNICATION

โดย อาจารย์คณาทัต  จันทร์ศิริ

สมาพันธ์การช่วยชีวิต ดับเพลิงและกู้ภัยแห่งเอเซีย APFA

 และ สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA        ( A34 ) 

A01

A02-E

A04

A06

A08

A10

A12

A14

A16

A18

A20

A22

A24

A26

A28

A30

A32

A34

A36

A02

A03

A05

A07

A09

A11

A13

A15

A17

A19

A21

A23

A25

A27

A29

A31

A33

A35

A37

เพิ่มคุณภาพความปลอดภัย  ต้องใส่ใจการสื่อสาร และบูรณาการองค์กร 

 

 UNITY ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, สามัคคี, เอกภาพ, กลมกลื

                  จิตอาสา,  สำนึกสาธารณะ

 

 

2.1   Two ways Communication   สื่อสารสอบทวน

 

 

 

2.2  Two Times (Double Check) สื่อสารสองที

 

 

3.1 Three Risk  

      สามเสี่ยง

 

 

: เสี่ยงในวิชาชีพ Profession Risk

: เสี่ยงในอาคารสถานที่และอุปกรณ์  

    Structure & Tool Risk

: เสี่ยงในการบริการ Service Risk

 

 

 

3.2 Three Steps

      สามขั้นตอน

      เพื่อองค์กรปลอดภัย

 

 

: สำรวจตรวจตรา   Survey

: จัดหาเครื่องมือ     Equipment

: ฝึกปรือผู้ใช้           Training

 

 

 

3.3 Three Vow

  ปฏิญาณตน

เพื่อเป็นคนสาธารณะ

 

 

1.เอื้อเฟื้อ Generous   : ข้าจะเป็นผู้เอื้อเฟื้อ

2.อดทน    Patience     :ข้าจะเป็นผู้อดทนไม่ย่อท้อ

3.เสียสละ Sacrifice    :ข้าจะเป็นผู้ให้โดยไร้รางวัล

 

 

4.1 SMCR

     สี่สื่อสาร

 

 

 :Sender        - ผู้ส่งสาร

 :Message     - สาร,ข้อความ

 :Chanel        - ช่องทางส่งสาร

 :Receiver     - ผู้รับสาร

 

 

 

4.2  4P-SHE

Safety Health Environment

      สี่พี-ชี

 

 

 : Policy                                นโยบาย

 : Person                              บุคคลากร

 : Place & Equipment         สถานที ่+ อุปกรณ์

 : Practice & Knowledge   การฝึกซ้อม + องค์ความรู้

 

 

 

 4.3  4D-Value

       สี่คุณค่า

 

 

 : Function Value    คุณประโยชน์

 : Mental Value       คุณค่าความรู้สึก

 : Social Value         คุณค่าทางสังคม

 : Spiritual Value    คุณค่าที่จิตวิญญาณ

 

 

 

4.4  ERT Visions

& Missions

วิสัยทัศน์-พันธกิจ ERT

 

 

 : ทำได้เมื่อภัยมา     -Volunteering whenever there's a disaster 

 : รู้ปัญหาเพื่อแก้ไข -Knowing the problem -- and the solution

 : เป็นขวัญกำลังใจ   -With inspiration and motivation

 เพื่อให้รักสามัคคี   -We are united

 

 

ความปลอดภัยคือปัจจัยหลักที่ถูกลืม 

 

  Update