สมรรถนะ ERT โรงพยาบาล Emergency Response Team

มาตรฐาน Asia - SHE  โดย อาจารย์คณาทัต  จันทร์ศิริ   สมาพันธ์ APFA  และ

สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA       ( A33 )

A01

A02-E

A04

A06

A08

A10

A12

A14

A16

A18

A20

A22

A24

A26

A28

A30

A32

A34

A36

A02

A03

A05

A07

A09

A11

A13

A15

A17

A19

A21

A23

A25

A27

A29

A31

A33

A35

A37

ERT  Emergency Response Team ทีมฉุกเฉิน

 

ความหมายเดิม คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในระบบการบริหารเหตุฉุกเฉิน  

                            ( ICS   Incident Command System )

ERT คือ      ทุกคนในหน่วยงานนั้นๆ ที่ได้รับการฝึก ให้สามารถรู้  เข้าใจ และมีประสบการณ์ในการดับไฟ Fire Service,

                     การกู้ภัย Rescue Service, การกู้ชีพ Emergency Medical Service  โดยการจัดการที่เป็นระบบชัดเจน 

                     บนกระบวนการคุณภาพ ที่ใช้หลัก TQM : Total  Quality  Management

 

ความหมายใหม่ คือ   บุคคลากรทุกคน ที่ปฏิบัติงานตามนโยบายคุณภาพขององค์กร เพื่อ

  1.รู้ เข้าใจ และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน (Safety in Case of Emergency) ทั้งการดับไฟ (Fire Service)   การกู้ภัย (Rescue Service)  การกู้ชีพ (Emergency Medical Service) โดยการจัดการที่เป็นระบบชัดเจน

  2. การสร้างเสริมสุขภาวะทั้งกายและจิต ของผู้ปฏิบัติงาน (Health Policy)  โดยมีเป้าหมายและระบบการตรวจสอบชี้วัดที่เป็นรูปธรรม

  3.ร่วมมือกันสรรสร้างกระบวนการปกป้อง คุ้มครองสิ่งแวดล้อม (Environment) เชิงองค์กรตัวอย่าง  โดยมีผลสะท้อนกลับสู่เจ้าหน้าที่

      อย่างเหมาะสม ทั่วถึงและฉับไว

 

สมรรถนะ ERT โรงพยาบาล ( Competency ) มาตรฐาน Asia - SHE

  1. มีความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน (Preparation)

   -  พร้อมป้องกันการติดเชื้อ (ล้างมืออย่างน้อยวันละ 15 ครั้ง ,  วิชาชีพ  แพทย์ พยาบาล  25 ครั้ง )

   -  พร้อมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล( PPE  Personal Protection Equipment )

   -  พร้อมองค์ความรู้ และทักษะ (ระบบการบริหารเหตุฉุกเฉิน ICS  Incident Command System และซ้อมแผน)

  2. การสื่อสารสมบูรณ์ (Communication) ระดับ ISC (Integrate Safety  Communication)

        -  การสื่อสารในองค์กรระดับ IOC (Integrate Organization Communication)

        -   แจ้งเหตุภาวะฉุกเฉิน อย่างมีประสิทธิภาพ (Reporting)

        -  สื่อสารโดยใช้อุปกรณ์สื่อสาร หลากหลายครบถ้วน (Communication Tools)

           วิทยุ  โทรศัพท์ เครื่องขยายเสียง  Internet ฯลฯ

   

  3. ประเมินสถานการณ์ (Scene size-up)

   

  4.  มีความรู้ด้านการดับเพลิง ทั้งการใช้เครื่องดับเพลิงเบื้องต้น, สายฉีดน้ำดับเพลิง และการบัญชาการ

   

  5.  มีความรู้ด้านการจัดระเบียบคนหมู่มากเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (การอพยพ และตรวจสอบผู้ติดค้าง)

          ในสภาวะต่างๆ  รวมทั้งจากอาคารสูงและในน้ำ

   

  6.  การบริหารจัดการงานคุณภาพที่ครอบคลุม SHE :-

   S : Safety (In Case of Emergency) ความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน

   H : Health  สุขภาวะทั้งกายและจิตของผู้ปฏิบัติงาน

   E : Environment  สภาพแวดล้อมเชิงองค์กรตัวอย่าง

    

  7.  การกู้ชีพฉุกเฉิน

       7.1 ประเมินสภาพผู้ป่วย (Patient assessment)

                  - Initial assessment

                  - Focus assessment

                  - Rapid trauma assessment

                  - วัด Vital signs / Neuro signs

                  - ติด lead EKG

      7.2 ช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ (On-scene Care)

   1) ปฐมพยาบาล (First aid)

   2)  จัดการทางเดินหายใจ (Airway management)

          - จัดท่าเปิดทางเดินหายใจ

    Head tilt-Chin lift)

    : Jaw thrust

                       - Suction ด้วยลูกสูบยาง

                       - Endotracheal intubation [ระดับผู้ช่วย]   ET Tube

                       - Laryngeal mask airway

   3) ช่วยหายใจ (Breathing management)

                                  - Pocket mask

                                  - Oxygen cannular

                                  - Oxygen mask

                                  - Bag-valve mask (Ambu bag)

   4) ดูแลระบบไหลเวียนโลหิต (Circulation managent)

                                  - Bleeding control

                                  - I.V. infusion [ระดับผู้ช่วย]

   5) Defibrillation

                                  - AED [ระดับผู้ช่วย]

   6) ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic CPR)

   7) ทำคลอดปกติในกรณีฉุกเฉิน

   8) รู้ และสามารถสื่อสารภาษาทางการแพทย์  เกี่ยวกับชื่อและอาการของโรค, เครื่องมือทาง การแพทย์, การปฏิบัติการรักษา  ฯลฯ

    

   7.3 ยึดตรึง ยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

    - เคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยไม่ใช้อุปกรณ์

    - ใส่ Cervical hard collar

    - Spinal immobilization โดยใช้ Long spinal board

    - ใช้ Soft Stretcher , Scoop, KED, Stair chair

   7.4 คัดแยกประเภทผู้ป่วยกรณีสาธาณภัย

    - Triage  

 

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ ERT  :  ทำได้เมื่อภัย(งาน)มา     รู้ปัญหาเพื่อแก้ไข      เป็นขวัญกำลังใจ       เพื่อให้รักสามัคคี 

                                                             ( ไม่ต้องเป็นเทวดา  ขอแค่เป็นคนน่ารัก )

ปณิธาน  ERT                :  เอื้อเฟื้อ  อดทน  เสียสละ  กล้าหาญ  มีวินัย  ว่องไวใฝ่รู้  สู้งาน

 

 

 

เพลง  มาร์ช FARA

                                            

อาสาสมัครช่วยชีวิต ปลูกจิตสำนึกแห่งความปลอดภัย

ฝึกฝนทุกคนไม่หวั่นไหว  ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ

จับมือกันก้าวไปสู่จุดหมาย เหนื่อยเพียงใดไม่ท้อขอมุ่งมั่น

มอบแรงกาย ร่วมแรงใจ ห่วงใยกัน  เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้ตระการ

**  หลั่งน้ำใจช่วยเหลือทุกตน  เอื้อเฟื้อ อดทน เสียสละ กล้าหาญ

มีวินัย ว่องไว ไฝ่รู้ สู้งาน  ปณิธาน ต้องรอด ต้องปลอดภัย

อาสาสมัครทำได้เมื่อภัยมา  รู้ปัญหา เพื่อแก้ไข

เป็นขวัญ กำลังใจ  เพื่อให้รัก สามัคคี

ไม่ว่าเขาจะเป็นใครต้องปลอดภัยเพราะเรา FARA

FARA Safe Thailand Safe Mankind  **

 

 

คำปฏิญาณตนของ ERT

 

(สำหรับพุทธศาสนา)  สวดนโม 3 จบ 

(ศาสนาอื่น ระลึกตามหลักศาสนานั้นๆ) แล้วตั้งจิตอธิษฐานด้วยสมาธิมั่นคง 

ก่อนกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณต่อครูกู้ภัย

 

ณ ที่ประชุมแห่งนี้  ข้าพเจ้า .................................... (เอ่ยนามตนเอง)

ขอให้คำสัตย์ปฏิญาณด้วยความสมัครใจ และมั่นใจว่า

 

1.  ข้าพเจ้า  จะอุทิศตัวเพื่อการดับไฟ กู้ภัย กู้ชีพ  ตามมาตรฐานของ ERT

     โดยให้บริการแก่มวลมนุษชาติ อย่างเต็มความสามารถ

 

2.  ข้าพเจ้า  จะช่วยบรรเทาทุกข์ของเขาเหล่านั้น  โดยไม่คำนึงถึงเพศ   อายุ  

     ฐานะ  เชื้อชาติ  สัญชาติ  ศาสนา  สังคม  และลัทฺธิการเมือง

 

3.  ข้าพเจ้า  จะใช้ความรู้ความชำนาญที่มีอยู่  ให้บริการแก่สาธารณชน  และ

     พัฒนาการดับไฟ กู้ภัย กู้ชีพ ของประเทศไทย  อย่างเต็มความสามารถ

 

4.  ข้าพเจ้า  จะยึดมั่นในความซื่อสัตย์  และรักษาไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ แห่งวิชาชีพ

     การดับไฟ กู้ภัย กู้ชีพ เยี่ยงERT ที่ดี  ไม่ประพฤติหรือร่วมทำการใดๆ

     ให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ ERT

 

5.  ข้าพเจ้า  จะหมั่นศึกษา ติดตามความก้าวหน้า ในวิชาการดับไฟ กู้ภัย กู้ชีพ 

     รวมทั้งพัฒนา และ ถ่ายทอดความรู้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานแห่งการเป็น ERT

     อย่างดีที่สุด

 

6.  ข้าพเจ้า  จะเข้าร่วมรักษามาตรฐานสูงสุดแห่งศีลธรรม จรรยาบรรณ 

     มารยาทแห่งวิชาชีพของ ERT แต่ละคน  และจริยธรรมแห่ง ERT เสมอ

 

7.  ข้าพเจ้า  กระทำตามคำสัตย์ปฏิญาณ ด้วยความสมัครใจ  ภายใต้ความตระหนัก

     อย่างลึกซึ้ง  ถึงความไว้วางใจต่อ ERT ทีมีอยู่ในสาธารณชน

 

 

  Update